SSCG0209 _MF1026_Impuls de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes

Atencio Social

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul professional MF1026 Prevenció de conflictes del certificat de professionalitat SSCG0209 Mediació comunitària. Pretenem que en acabar l’alumne sigui capaç de desenvolupar les realitzacions professionals associades a UC1026_3: Incorporar la perspectiva de gènere en els projectes d'intervenció social. (RD 721/2011)

Objectius específics

- Identificar i descriure el marc de referència pel que fa a la intervenció en la igualtat entre dones i homes.
- Considerar la informació sobre els recursos existents en l'entorn concret de la intervenció professional i les experiències desenvolupades, en relació amb l'impuls de la igualtat entre dones i homes.
- Caracteritzar els elements més significatius per avançar cap a la igualtat entre dones i homes en cadascuna de les fases del disseny d'un projecte d'intervenció.
- Transmetre la informació analitzada en relació amb la desigualtat d'homes i dones, i impulsar la necessitat d'avançar cap a la igualtat real i efectiva entre tots dos.
- Identificar actituds i estereotips sexistes manifestats, tant a través de les imatges com del llenguatge, en el desenvolupament de la intervenció professional.
- Detectar les estructures, els equips de treball i el seu funcionament per coordinar, formar i orientar en l'impuls de la igualtat d'oportunitats de gènere.
- Establir procediments que garanteixin la implicació i coordinació de professionals d'altres recursos o serveis en les intervencions dirigides a la igualtat de gènere.
- Caracteritzar l'avaluació feta sobre la intervenció professional des de la perspectiva de l'impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

Contingut

4801

1. Marc d'intervenció per a l'impuls de la igualtat efectiva entre dones i homes.
- Evolució de la teoria i de la història de la construcció de gènere: identificació dels diferents corrents.
- Identificació de les característiques principals del paper de la dona en la història recent.
- Contextualització de les polítiques d'igualtat.
- Valoració d'estratègies de promoció per a la igualtat efectiva entre dones i homes:
- Influència de les situacions de discriminació i desigualtat en els diferents àmbits del desenvolupament de la persona: àmbit públic o professional, personal o privat i domèstic.
- L'apoderament de la dona.
2. Procés d'incorporació de la perspectiva de gènere en projectes d'intervenció social.
- Incidència en el procés de socialització diferenciada i desigual per a dones i homes.
- Incorporació de la perspectiva de gènere als projectes d'intervenció social.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:
- Resolució d’un cas pràctic.
- Exposició oral
- Disseny d’una activitat/o definir un projecte cultural
- Pressupost d’un projecte

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dues parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen.

Valoració


Estudiants formats

238

Comparteix