SSCG0209_MF1038_Contextos socials d’intervenció comunitària

Atencio Social

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu "Contextos socials d'intervenció comunitària" (MF1038_3) del certificat de professionalitat SSCG0209 Mediació comunitària

Identificar i concretar les característiques i necessitats del context social de la intervenció.

Objectius específics

- Identificar i descriure l'entorn d'intervenció on es dugui a terme el procés de mediació.
- Analitzar les necessitats i potencialitats de la població amb la qual es fa el procés de mediació.
- Difondre i informar els diferents agents de la comunitat sobre els resultats obtinguts.
- Difondre o transmetre la informació recollida a l'equip de treball i els agents socials de l'entorn d'intervenció.

Contingut

5544

1. Tècniques d'investigació en la intervenció social.
- Identificació de mètodes i tècniques per obtenir informació (quantitativa i qualitativa).
   •  Observació.
   •  Desenvolupament d'enquestes.
   •  Gestió de la documentació associada.
- Aplicació de mètodes i tècniques per analitzar dades.
   •  Anàlisi i interpretació de dades en la investigació social.
- Procediment de presentació de resultats.
   •  Fitxa d'identificació.
   •  Registre d'una entrevista.
   •  Informe de seguiment.
   •  Informes socials: individuals, grupals (informe i crònica) i comunitaris.
- Procés d'investigació social.
   •  Identificació de les fases i els nivells en els processos d'investigació social:
   •  nivell descriptiu, nivell de classificació i nivell explicatiu.
   •  Fases de la investigació social: organització del treball, fase exploratòria, disseny de la investigació, treball de camp i treball de gabinet.
- Procés d'investigació-acció participativa.
   •  Contextualització de la investigació-acció participativa.
   •  Tipologies de la investigació-acció participativa.
   •  Aplicació de principis ètics dins de la investigació-acció participativa.
   •  Identificació de les fases del procés de la investigació-acció participativa.
   •  Procediments i instruments de recollida de dades de la investigació-acció participativa.
- Processos d'intervenció social.
   •  Sistemàtica d'actuació en la intervenció social.
   •  Identificació de problemes i necessitats dins de la intervenció social.
   •  Identificació de necessitats i demandes.
   •  Anàlisi dels factors de risc i factors de protecció.
   •  Detecció de necessitats específiques de col   • lectius socials en situació de vulnerabilitat.
- Aplicació de la legislació sobre els drets humans i drets fonamentals de la persona en els processos d'intervenció social.
2. Processos d'anàlisi de població i institucions objecte d'intervenció.
- Procediments d'anàlisi de les poblacions.
   •  Anàlisi del padró municipal: residents del municipi d'origen autòcton i estranger.
   •  Caracterització sociodemogràfica de la població per grups d'edat, sexe, nivell econòmic i nivell d'estudis.
   •  Processos sociològics.
   •  Processos de socialització: socialització i identitat social.
   •  Identificació de claus socials i culturals.
   •  Identificació dels codis d'interpretació de les claus socials.
- Aplicació dels valors en la intervenció social.
   •  Caracterització dels valors en la intervenció social.
   •  Identificació de la funció social dels valors.
   •  Determinació dels valors i el respecte a les diferències.
- Processos migratoris.
   •  Identificació de la població autòctona i estrangera.
   •  Identificació de les minories ètniques en les societats plurals.
   •  Valoració i anàlisi de les claus culturals de les diferents minories ètniques.
   •  Valoració de l'antagonisme ètnic, el prejudici i la discriminació.
   •  Identificació i evolució del marc normatiu en matèria d'estrangeria.
   •  Anàlisi dels drets i les llibertats dels estrangers a Espanya; drets socials i drets polítics.
 Actuació de les institucions en el marc de la intervenció social.
   •  Identificació de les institucions d'àmbit públic i privat (fundacions, associacions, etc.).
   •  Identificació del context d'actuació de les institucions: comunitat en què s'enquadra i organització interna.
   •  Funció social de les institucions a la comunitat: relacions entre els diferents agents.
3. Gestió de la informació en la intervenció social.
- Procés de comunicació.
   •  Caracterització de la comunicació i del procés comunicatiu: tècniques i nivells de comunicació.
   •  Desenvolupament d'habilitats en els processos de comunicació i relació.
   •  Identificació de barreres en el procés de la comunicació.
   •  Aportacions de la programació neurolingüística (PNL).
- Tècniques de relació aplicades a la mediació comunitària.
   •  Entrevista individual.
   •  Entrevista grupal.
- Tècniques grupals aplicades a la mediació comunitària.
   •  Aplicació de tècniques grupals a la intervenció social.
   •  Gestió de reunions per conduir grups: tipologia i tècniques de reunió.
- Gestió de fonts d'informació.
   •  Tipologia de fonts d'informació: escrita (butlletins estatals, autonòmics i provincials; premsa), mitjans audiovisuals, contactes personals, contactes amb associacions, etc.
   •  Processos i eines de recollida de la informació: informes i fitxes.
   •  Transmissió de la informació: fullets i panells informatius.
   •  Criteris i estratègies d'actuació en el tractament de la informació.
   •  Anàlisi dels reglaments municipals i reglaments de participació ciutadana.
   •  Aplicació de la Llei de protecció de dades a la gestió de les fonts d'informació.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits realitzant:
- Resolució d’un cas pràctic.
- Exposició oral
- Disseny d’una activitat/o definir un projecte cultural
- Pressupost d’un projecte

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dues parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen.

Valoració


Estudiants formats

204

Comparteix