Formació per a tutors d'empresa

Formacio I Educacio

Objectius generals

Estructurar i desenvolupar les funcions de tutoria en l'empresa durant la formació pràctica en centres de treball, d'acord a el que s'estableix en la normativa de Formació Professional, utilitzant les metodologies i instruments pedagògics adequats.

Continguts

10760

1. L'empresa com a agent formatiu.
2. Funcions de tutoria en l'empresa.
3. Planificació, desenvolupament i execució de les accions de tutorització.
4. Avaluació de les accions de tutorització

Avaluació

Prova tipus test, prova tipus test de resposta múltiple, de preguntes breus, de preguntes obertes o estudi i resolució d’un cas pràctic. Es poden combinar les diferents modalitats. El número de preguntes de les proves tipus test ha de contenir com a mínim 10 preguntes

Compartir