SSCE0110_MF1444_Impartició i tutorització d’accions formatives per a l’ocupació

Formacio I Educacio

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau mig, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu MF1444_3 Impartició i tutorització d'accions formatives per a l'ocupació del certificat de professionalitat de SSCE0110 Docència de la formació professional per a l'ocupació.
Pretenem que en acabar l’alumne sigui capaç de desenvolupar les realitzacions professionals associades a UC1444_3: Impartir i tutoritzar accions formatives per a l'ocupació mitjançant tècniques, estratègies i recursos didàctics. (RD 1697/2011)

Objectius específics

- Definir estratègies que facilitin l'aprenentatge d'adults com a pas previ a l'acció formativa.
- Promoure la motivació i la participació activa de l'alumnat.
- Usar tècniques de comunicació aplicables i adaptades a l'acció formativa.
- Aplicar les habilitats docents necessàries per desenvolupar la impartició de l'acció formativa i afavorir el procés d'ensenyament-aprenentatge.
- Proporcionar habilitats i estratègies personalitzades de millora a l'alumnat per afavorir-ne l'aprenentatge, en la formació presencial i en línia, i supervisar-ne el desenvolupament.
- Proporcionar estratègies i habilitats per afavorir l'aprenentatge en la formació en línia, i supervisar-ne el desenvolupament.

Contingut

5004

UF1645  IMPARTICIÓ D'ACCIONS FORMATIVES PER A L'OCUPACIÓ
1. Aspectes psicopedagògics de l'aprenentatge en la formació professional per a l'ocupació.
 El procés d'ensenyament-aprenentatge en la formació de persones adultes.
 Elements del procés formatiu: alumnat, docent, matèria que cal impartir, mètodes, interacció i context.
 Funcions del docent i dels agents implicats en la formació (tutor, administrador, i coordinador, entre d'altres).
 L'aprenentatge d'adults: objectius, característiques i tipus. Estils d'aprenentatge.
 Els activadors de l'aprenentatge: percepció, atenció, memòria.
 La motivació.
 Elements: necessitat, acció i objectiu.
 Procés de la conducta motivacional.
 Aplicació d'estratègies per motivar l'alumnat.
 La comunicació i el procés d'aprenentatge.
 El procés de comunicació didàctica: elements.
 Tipus: verbal, no verbal i escrita.
 Interferències i barreres en la comunicació: La retroacció.
 L'escolta activa.
 Factors determinants de l'efectivitat de la comunicació en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
 La comunicació mitjançant les tecnologies de la informació: sincrònica i asincrònica.
2. Dinamització de l'aprenentatge en el grup segons la modalitat d'impartició.
 Característiques distintives de l'aprenentatge en grup.
 Tipus de grups.
 Fases del desenvolupament grupal.
 Tècniques de dinamització grupal, situació i objectius d'aprenentatge.
 Coordinació i moderació del grup.
 Tipus de respostes davant les actuacions de l'alumnat.
 Resolució de conflictes.
3. Estratègies metodològiques en la formació professional per a l'ocupació segons la modalitat d'impartició.
 Mètodes d'ensenyament.
 Principis metodològics
 Estratègies metodològiques.
 Elecció de l'estratègia metodològica.
 Resultats d'aprenentatge.
 Grup d'aprenentatge.
 Continguts.
 Recursos.
 Organització.
 Habilitats docents
 Característiques.
 Sensibilització com a tècnica introductòria; variació d'estímuls; integració de coneixements; comunicació no verbal; reforç, motivació i participació; seqüencialitat i control de la comprensió.
 Estils didàctics.
 La sessió formativa.
 Organització d'una sessió formativa.
 L'exposició didàctica: requisits i característiques.
 Preparació i desenvolupament d'una sessió formativa.
 Utilització dels materials, mitjans i recursos.
 La simulació docent.
 Tècniques de microensenyament.
 Desenvolupament i valoració de simulacions.
 Ús de l'aula virtual.

UF1646  TUTORITZACIÓ D'ACCIONS DE FORMACIÓ PER A L'OCUPACIÓ
1. Característiques de les accions tutorials en la formació professional per a l'ocupació.
 Modalitats de formació: presencial, a distància i mixta.
 Pla tutorial: estratègies i estils de tutoria i orientació.
 Estratègies d'aprenentatge autònom. Estils d'aprenentatge.
 La comunicació en línia.
 La figura del tutor presencial i tutor en línia
2. Desenvolupament de l'acció tutorial.
 Característiques de l'alumnat.
 Temporalització de l'acció tutorial.
 Creació de cronogrames.
 Disseny d'un pla d'actuació individualitzat.
3. Desenvolupament de l'acció tutorial en línia.
 Característiques de l'alumnat.
 Elaboració de la guia del curs.
 Tasques i activitats: avaluació i registre de qualificacions.
 Responsabilitats administratives del tutor.
 Elaboració de videotutorials amb eines de disseny senzilles.
 Criteris de coordinació amb tutors i direcció d'estudis.

Avaluació

Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta, referides a les dues unitats formatives del mòdul.

Valoració: cada resposta correcta valdrà 0,5 punt. Serà necessari obtenir un 5 per aprovar.

Durada i lloc: 60 minuts a l’aula teòrica

Temporització: penúltima sessió del mòdul

Prova pràctica: a partir de l’exercici 3 “Desenvolupar una planificació temporalitzada d’una sessió formativa integrant continguts, objectius, activitats i l'ús de diversos recursos i materials didàctics”, els alumnes hauran de realitzar una simulació docent.

Valoració: Màxim de 10 punts. Serà necessari obtenir un 5 per aprovar

Durada i lloc: 30 minuts per grup a l’aula teòrica

Temporització: transcorregut el 85% del mòdul

La prova final del mòdul haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les Unitats Formatives que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

La qualificació final, sempre que l’alumne hagi aprovat la prova final, s’obtindrà mitjançant la suma de la qualificació d’avaluació continua ponderada en un 30% del total, i de la qualificació d’avaluació final en un 70%, i és concretarà en suficient (5-6), notable (7-8) i excel•lent (9-10)

Valoració


Estudiants formats

43

Comparteix