SSCE0110_MF1446_Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l’ocupació

Formacio I Educacio

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul professional MF1446_3 Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l'ocupació del certificat de professionalitat SSCE0110 Docència de la formació professional per a l'ocupació.

 Facilitar informació i orientació laboral, i promoure la qualitat de la formació professional per a l'ocupació

Objectius específics

 Orientar en la identificació de la realitat laboral de l'alumnat per ajudar a prendre decisions davant el procés d'inserció o promoció professional.

 Fomentar procediments i estratègies de recerca i actualització de la informació de l'entorn professional i productiu.

 Aplicar estratègies i eines de recerca de feina.

 Analitzar mecanismes que garanteixin la qualitat de les accions formatives.

 Dissenyar procediments i estratègies d'innovació i actualització professional.

Contingut

5503

1. Anàlisi del perfil professional.
- El perfil professional:
- Caràcter individualitzat del procés d'orientació.
- Característiques personals.
- Formació.
- Experiència professional.
- Habilitats i actituds.
- El context sociolaboral:
- Característiques: exigències i requisits.
- Tendències del mercat laboral.
- Professions emergents: jaciments d'ocupació.
- Modalitats d'ocupació: tipus de contracte, l'autoocupació i treball a distància.
- Itineraris formatius i professionals.
2. La informació professional. Estratègies i eines per a la recerca de feina.
- Canals d'informació del mercat laboral: INE, observatoris i portals d'ocupació, entre d'altres.
- Agents vinculats amb l'orientació formativa i laboral, i intermediaris laborals: SEPE, serveis autonòmics d'ocupació, tutors d'ocupació, OPEA (orientació professional per a l'ocupació i l'autoocupació), gabinets d'orientació, ETT, empreses de selecció, serveis d'assessorament, assessories i agències de desenvolupament, entre d'altres.
- Elaboració d'una guia de recursos per a l'ocupació i la formació.
- Tècniques de recerca de feina:
Carta de presentació.
Currículum: currículum europeu.
Agenda de recerca de feina.
- Canals d'accés a informació:
Web: portals.
Xarxes de contactes.
Altres.
- Processos de selecció:
Entrevistes.
Proves professionals.
3. Qualitat de les accions formatives. Innovació i actualització docent.
- Processos i mecanismes d'avaluació de la qualitat formativa: Plans anuals d'avaluació de la qualitat.
- Propostes dels docents per millorar l'acció formativa. Indicadors d'avaluació de la qualitat de l'acció formativa.
- Centres de referència nacional.
- Perfeccionament i actualització tecnicopedagògica dels formadors: plans de perfeccionament tècnic.
- Centres integrats de formació professional.
- Programes europeus i iniciatives comunitàries.

Avaluació

1. Definició d’una prova teòrica: en què consisteix cadascuna de les parts “número de items/preguntes”
3. Durada i lloc de realització
4. Criteris de valoració: quin valor te cada apartat de l’exercici/s i què valoraràs
5. Temporització: en quina sessió
Per a obtenir la valoració final del mòdul formatiu es farà la mitjana entre la prova teòrica i el compendi d’exercicis.

1. Definició d’una prova pràctica: en què consisteix cadascuna de les parts “número de items/preguntes”
2. Durada i lloc de realització
3. Criteris de valoració: quin valor te cada apartat de l’exercici/s i què valoraràs
4. Temporització: en quina sessió

La puntuació de qualsevol exercici o prova: de 0-10 i s’aprova amb 5.

La nota de la prova final serà la mitjana de la nota de la prova pràctica i la prova teòrica.

La qualificació final, sempre que l’alumne hagi aprovat la prova final, s’obtindrà mitjançant la suma de la qualificació d’avaluació continua ponderada en un 30% del total, i de la qualificació d’avaluació final en un 70%, i és concretarà en suficient (5-6), notable (7-8) i excel•lent (9-10)

Valoració


Estudiants formats

15

Comparteix