SSCE0110_MF1443_Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l’ocupaciót

Formacio I Educacio

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul professional MF1443_3 Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l’ocupació del certificat de professionalitat de SSCE0110 Docència de la formació professional per a l'ocupació.

Seleccionar, elaborar, adaptar i utilitzar materials, mitjans i recursos didàctics per al desenvolupament de continguts formatius.

Objectius específics

- Seleccionar, adaptar o elaborar materials gràfics en diferents tipus de suports per al desenvolupament dels continguts segons els criteris tècnics i didàctics.

- Utilitzar mitjans i recursos gràfics segons els criteris metodològics i d'eficiència.

- Seleccionar, adaptar o elaborar material audiovisual i multimèdia per al desenvolupament dels continguts segons els criteris tècnics i didàctics.

- Utilitzar mitjans i recursos audiovisuals i multimèdia segons la modalitat d'impartició de la formació, criteris metodològics i d'eficiència.

Contingut

5502

1. Disseny i elaboració de material didàctic imprès.
- Finalitat didàctica i criteris de selecció dels materials impresos.
- Característiques del disseny gràfic:
- Tipografia: anatomia d'una lletra, famílies tipogràfiques (regular, negreta, cursiva, negreta cursiva, versaleta) i classificació.
- Paràgraf: tipus (espanyol, alemany, francès, bandera, culdellàntia), alineació (esquerra, centrada, dreta, justificada, justificada forçosa).
- Pàgina: marges, elements d'una pàgina (encapçalament, títol, cos de text, imatge, peu de foto, número de pàgina, peu de pàgina), retícula (distribució d'elements a la pàgina).
- Color: RGB, CMYK, cercle cromàtic.
- Elements del guió didàctic:
- Generals: índex, glossari, annex, bibliografia.
- Específics: introducció, objectius, continguts, resums, infografies, activitats, autoavaluació.
- Seleccionar materials didàctics impresos en funció dels objectius que cal aconseguir, respectant la normativa sobre propietat intel   • lectual.
- Aplicar mesures de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental en el disseny i l'elaboració de material didàctic imprès.
2. Planificació i utilització de mitjans i recursos gràfics.
- Característiques i finalitat didàctica:
- Tipus
- Ubicació en l'espai.
- Recomanacions d'ús.
- Disseny d'un guió amb l'estructura d'ús en una sessió formativa.
3. Disseny i elaboració de materials i presentacions multimèdia.
- El projector multimèdia:
- Característiques i finalitat didàctica.
- Recomanacions d'ús.
- Ubicació en l'espai.
- Presentació multimèdia:
- Disseny de diapositives (composició, text, color, imatge fixa i en moviment, animació, so).
- Estructuració de la presentació (introducció, desenvolupament i conclusió).
- Seqüenciació de la presentació.
- Elaboració de presentacions multimèdia i respecte a la normativa sobre propietat intel   • lectual.
- Utilitzacions d'aplicacions informàtiques per al disseny de presentacions multimèdia.
- Aplicació de mesures de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental en el disseny i l'elaboració d'una presentació multimèdia.
4. Utilització del web com a recurs didàctic.
- Internet: Conceptes associats (www, http, URL, html i navegadors web, entre d'altres). Serveis (pàgina web, correu electrònic, missatgeria instantània, videoconferència, fòrums, blog i wiki, entre d'altres).
- Criteris de selecció de recursos didàctics a través del web.
5. Utilització de la pissarra digital interactiva.
- Components (ordinador, projector multimèdia i aplicació informàtica, entre d'altres).
- Característiques i finalitat didàctica.
- Eines (calibratge, escriptura i accés a l'aplicació informàtica, entre d'altres).
- Ubicació en l'espai.
- Recomanacions d'ús.
6. Entorn virtual d'aprenentatge.
- Plataforma o aula virtual: característiques i tipus.
- Utilització d'eines per a la comunicació virtual amb finalitat educativa: fòrums, xat, correu, etc.
- Recursos propis de l'entorn virtual d'aprenentatge.
- Tasques i activitats: avaluació i registre de qualificacions.
- Elaboració de vídeos tutorials i altres recursos amb eines de disseny senzilles.
- Aplicacions més freqüents en la formació en línia.

Avaluació

Consta d'un prova final amb una part teòrica i una part pràctica:

Prova teòrica tipus test, 20 preguntes amb 4 alternatives de resposta i només una correcta. 30 minuts.
Prova pràctica final: Integració de tots els productes confeccionats al mòdul del aula moodle. Eina d'avaluació: Fitxa d'avaluació de pràctiques. 3,5 hores.
S'aprova a partir de 5 i és necessari superar les dues parts.

La nota final del mòdul es la suma de la nota de l'avaluació continua (30%) i la final (70%).Valoració


Estudiants formats

42

Comparteix