SSCE0110_MF1445_Avaluació del procés d’ensenyament–aprenentatge en formació professional per a l’ocupació

Formacio I Educacio

Perfil de l’estudiant

 Títol de Batxillerat, BUP o nivells superiors.
 Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat del Nivell 3.
 Estar en possessió d’un Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família professional i àrea a la que es vol accedir.
 Complir els requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior, o haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
 Tenir superada la prova d’accés a la Universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.

Requisits del curs

   •  Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a o títol de grau
corresponent, o altres títols equivalents.
   •  Diplomat/ada, enginyer/a tècnic/a, arquitecte/a tècnic/a o
títol de grau corresponent, o altres títols equivalents.

Objectius generals

Aquesta acció es corresponen amb el mòdul formatiu Avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge en formació per a l’ocupació (MF1445_3) del certificat de professionalitat SSCE0110 Docència de la formació professional per a l’ocupació.

   •  Realitzar un diagnòstic inicial de la formació dels alumnes, elaborant i aplicant instruments d'avaluació amb la finalitat d'adequar els continguts al nivell formatiu dels mateixos.
   •  Comprovar durant el desenvolupament, i al final, de l'acció formativa, el nivell d'adquisició de competències professionals, elaborant i aplicant instruments d'avaluació per proporcionar orientacions sobre l'adquisició d'aprenentatges simples i complexos amb la finalitat d'ajudar a cada alumne al seu assoliment i millora.

Objectius específics

   •  Realitzar una avaluació final de l'acció formativa, que permeti obtenir informació per modificar aquells aspectes de la programació que ho requereixin.

Contingut

3466

1. Avaluació en formació per l’ocupació aplicada a les diferents modalitats d’impartició
   •  L'avaluació de l'aprenentatge:
- Concepte d'avaluació
- Planificació de l'avaluació : Agents intervinents.
- Importància de l'avaluació. Mesurar i avaluar.
- Característiques tècniques del procés d'avaluació: sistematicitat, fiabilitat, validesa, objectivitat, efectivitat, entre altres.
- Modalitats d'avaluació en funció del moment, agent avaluador i finalitat.
- Suport documental amb evidències de resultat (actes, informes, entre altres).
   •  L'avaluació per competències:
- Procediment per al reconeixement i acreditació de competències professionals: vies formals i no formals de formació i experiència professional.

2. Elaboració de proves per a l’avaluació de continguts teòrics

   •  Avaluació d'aprenentatges simples: prova objectiva.
- Nivells de coneixement: taxonomia de Bloom.
- Taula d'especificacions.
- Tipus d'ítems: normes d'elaboració i correcció
- Instruccions per a l'aplicació de les proves.
- Estructura de la prova objectiva: encapçalat, instruccions generals i instruccions específiques.
- Instruccions per a l'aplicació, correcció i qualificació de les proves.
   •  Avaluació d'aprenentatges complexos: exercici interpretatiu, proves d'assaig,
proves orals, entre uns altres.
- Normes d'elaboració i correcció de proves d'aprenentatges complexos.

3. Disseny i elaboració de proves d’avaluació de pràctiques adaptades a la modalitat d’impartició
   •  Criteris per a l'elaboració de pràctiques presencials i en línia.
   •  Criteris per a la correcció:
- Llistes de conformació.
- Escales de qualificació: numèrica, gràfica i descriptiva.
- Fulls d'avaluació de pràctiques.
- Escales de Likert.
- Fulls de registre.
   •  Instruccions per a l'aplicació de les proves: alumnat i docents.

4. Avaluació i seguiment del procés formatiu conforme a la formació presencial i en línia.
   •  Establiment de criteris i indicadors d'avaluació.
   •  Aplicació de tècniques qualitatives i quantitatives de recollida d'informació.
   •  Normes d'elaboració i utilització:
- Full de registre:
- Qüestionari:
- Full de seguiment.
   •  Informes de seguiment i avaluació de les accions formatives.
   •  Pla de seguiment:
- Elements.
- Característiques.
- Estratègies de millora i reforç.
- Control de qualitat i avaluació: eficàcia, efectivitat i eficiència.

Avaluació

Prova teòrica objectiva de tipus test de 15 preguntes amb resposta múltiple (4 opcions), i només una correcta.

Valoració: cada resposta correcta valdrà 0,66 punt. Les respostes incorrectes tindran una penalització. Serà necessari obtenir un 5 per aprovar.

Durada i lloc: 20 minuts a l’aula teòrica

Temporització: penúltima sessió del mòdul

Prova pràctica: Projecte de disseny d'una activitat pràctica final amb la seva fitxa d'avaluació de pràctiques

Valoració: Màxim de 10 punts. Serà necessari obtenir un 5 per aprovar

Durada i lloc: per grup a l’aula teòrica, 3 hores i 30 minuts.

Temporització: transcorregut el 85% del mòdul

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

La qualificació final, sempre que l’alumne hagi aprovat la prova final, s’obtindrà mitjançant la suma de la qualificació d’avaluació continua ponderada en un 30% del total, i de la qualificació d’avaluació final en un 70%, i és concretarà en suficient (5-6), notable (7-8) i excel•lent (9-10)

Valoració


Estudiants formats

61

Comparteix