Prevenció de risc elèctric en la manipulació de vehicles amb alt voltatge (Nivell 1)

Prevencio De Risc Electric En La Manipulacio De Vehicles Amb Alt Voltatge Nivell 1

Perfil de l’estudiant

Tenir realitzada la formació de Sensibilització en vehicles amb alt voltatge.

Objectius generals

Qualificar per realitzar activitats de desconnexió i posada en marxa del sistema d'alt voltatge, incloent-hi la localització d'avaries i canvi de components només en estat sense tensió.

Objectius específics

   •  Ser capaç de desconnectar, connectar, substituir components i fer la verificació del sistema d’alt voltatge del vehicle d'acord amb les instruccions i la documentació del fabricant, mitjançant la utilització d’aparells de mesura i fent-ne us dels EPI’s adequats.

Contingut

10795

 Mòdul 1: Prevenció de risc elèctric en la manipulació de vehicles amb alt voltatge (nivell 1). 60h
Aplicació dels aspectes generals sobre electricitat.
   •  Simbologia elèctrica, interpretació d'esquemes elèctrics.
   •  Llei d'Ohm, magnituds elèctriques, càlcul amb resistències, condensadors.
   •  Instruments; mesures de seguretat i mètodes de mesurament.
Aplicació de les mesures de protecció contra descàrregues elèctriques i arcs elèctrics.
   •  Identificació del contacte directe, contacte indirecte i connexió equipotencial.
   •  Us dels EPIs corresponents en funció del risc
   •  Senyalització del vehicle segons el seu estat de perillositat.
Desconnexió del sistema d'alt voltatge.
   •  Aplicant els processos del fabricant
   •  Verificant l'absència de tensió mitjançant sistemes de diagnosi i/o multímetres.
   •  Assegurant el sistema contra la reconnexió accidental.
Realització activitats en components i sistemes d'alt voltatge (només en estat sense tensió).
   •  Aplicant mètodes per a la localització d'avaries en sistemes d'alt voltatge:
1) Mitjançant proves d'aïllament
2) Mitjançant sistemes de diagnosi
3) Mitjançant la utilització d'adaptadors de mesura
   •  Identificació dels components d'emmagatzematge d'energia.
   •  Substitució de components d'alt voltatge, inclosa la bateria d'alt voltatge.
Posada en marxa del sistema d'alt voltatge.
   •  Verificació del sistema segons els processos del fabricant:
1) Mitjançant la comprovació de l'aïllament de la xarxa d'alt voltatge
2) Mitjançant la generació d’errors i comprovació de la detecció pel sistema del vehicle
3) Mitjançant sistemes de diagnosi i/o aparells de mesura

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
• Tipus test
• Preguntes breus i resolució de problemes
• Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs. En funció de l’acció: configurar un circuit d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics i/o solar fotovoltaic, realitzar un circuit electropneumàtic, elaborar una peça mitjançant soldadura o amb eines de mecanitzat, una programació bàsica robòtica, desmuntatge, un treball pràctic sobre el motor tèrmic, sistemes auxiliars, suspensió, direcció i sistemes de transmissió o realització d’un manual pràctic amb tots els oscil·logrames del vehicle dels seus circuits elèctrics/electrònics.

Valoració


Estudiants formats

29

Comparteix