Prevenció de risc elèctric en la manipulació de vehicles amb alt voltatge (nivell 1)

Electromecanica De Vehicles

Objectius generals

Qualificar per realitzar activitats de desconnexió i posada en marxa del sistema d'alt voltatge, incloent-hi la localització d'avaries i canvi de components només en estat sense tensió.

Objectius específics

Ser capaç de desconnectar, connectar, substituir components i fer la verificació del sistema d’alt voltatge del vehicle d'acord amb les instruccions i la documentació del fabricant, mitjançant la utilització
d’aparells de mesura i fent-ne us dels EPI’s adequats.

Continguts

10795

   •  Aplicació dels aspectes generals sobre electricitat.
Simbologia elèctrica, interpretació d'esquemes elèctrics.
Llei d'Ohm, magnituds elèctriques, càlcul amb resistències, condensadors.
oInstruments; mesures de seguretat i mètodes de mesurament.

   • Aplicació de les mesures de protecció contra descàrregues elèctriques i arcs elèctrics.
Identificació del contacte directe, contacte indirecte i connexió equipotencial.
Us dels EPIs corresponents en funció del risc
Senyalització del vehicle segons el seu estat de perillositat.

   •  Desconnexió del sistema d'alt voltatge.
Aplicant els processos del fabricant
Verificant l'absència de tensió mitjançant sistemes de diagnosi i/o multímetres.
Assegurant el sistema contra la reconnexió accidental.

   •  Realització activitats en components i sistemes d'alt voltatge (només en estat sense tensió).
Aplicant mètodes per a la localització d'avaries en sistemes d'alt voltatge
Mitjançant proves d'aïllament
Mitjançant sistemes de diagnosi
Mitjançant la utilització d'adaptadors de mesura
Identificació dels components d'emmagatzematge d'energia.
Substitució de components d'alt voltatge, inclosa la bateria d'alt voltatge.

   •  Posada en marxa del sistema d'alt voltatge.
Verificació del sistema segons els processos del fabricant:
Mitjançant la comprovació de l'aïllament de la xarxa d'alt voltatge
Mitjançant la generació d’errors i comprovació de la detecció pel sistema del
vehicle
Mitjançant sistemes de diagnosi i/o aparells de mesura

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs. En funció de l’acció: configurar un circuit d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics i/o solar fotovoltaic, realitzar un circuit electropneumàtic, elaborar una peça mitjançant soldadura o amb eines de mecanitzat, una programació bàsica robòtica, desmuntatge, un treball pràctic sobre el motor tèrmic, sistemes auxiliars, suspensió, direcció i sistemes de transmissió o realització d’un manual pràctic amb tots els oscil·logrames del vehicle dels seus circuits elèctrics/electrònics.

Compartir