Sensibilització en vehicles amb alt voltatge

Sensibilitzacio En Vehicles Amb Alt Voltatge

Perfil de l’estudiant

L’edat mínima obligatòria és de 18 anys

Objectius generals

Qualificar a les persones que realitzen activitats/treballs en vehicles i/o sistemes d’alt voltatge per realitzar treballs de servei que, en termes de risc elèctric, són comparables a les operacions de conducció encara que van més enllà de l'ús previst al vehicle, però que no afecten directament el sistema d'alt voltatge.

Objectius específics

   •  Ser capaç d’identificar els riscos elèctrics dels sistemes d’alt voltatge instal·lats en vehicles, ser conscient de les activitats permeses amb aquesta qualificació i les tasques que requereixen un nivell superior, reconèixer els components del sistema, els modes de funcionament, les diferents arquitectures del sistema i en cas d’emergència o accident, fer la desconnexió del sistema d’alt voltatge.

Contingut

10798

 Mòdul 1: Sensibilització en vehicles amb alt voltatge. 8h
Interpretació de la normativa vigent.
   •  Reial decret 614/2001, de 8 de juny (BOE núm. 148, de 21 de juny)
1) Article 4. Tècniques i procediments de treball segons
2) ANNEX I. Definicions
   •  Diferències entre definicions dels nivells de tensió
   •  Llei de prevenció de riscos laborals
1) Article 18: Informació, consulta i participació dels treballadors.
2) Article 19: Formació dels treballadors
   •  Aplicació de la prevenció de riscos i senyalització.
   •  Identificar-ne el risc elèctric en sistemes d’alt voltatge.
   •  Distingir els tipus de senyalització en funció de l'activitat a realitzar al vehicle.
   •  Senyalitzar el vehicle segons el seu estat de perillositat.
   •  Usar els EPIs corresponents en funció del risc.
   •  Identificar les activitats generals que no requereixin la desactivació del sistema d’alt voltatge.

Distinció dels diferents tipus d'arquitectures i els components d'alt voltatge.
   •  Diferenciar-ne els tipus de vehicles i denominació segons la seva construcció.
   •  Identificació dels nivells de tensió associades a les tecnologies.

Identificació dels modes de funcionament del sistema d'alt voltatge.
   •  Posada en marxa i parada del sistema (mode conducció)
   •  Desconnexió en cas d'emergència/accident
1) Pròpia del vehicle, d'execució automàtica
2) Desactivació del sistema d'alt voltatge segons les instruccions del fabricant com a mesura de seguretat addicional.

Avaluació

Es realitzarà una prova teòrico-pràctica (qüestionari tipus test o preguntes curtes).

Valoració


Estudiants formats

31

Comparteix