Sensibilització en vehicles amb alt voltatge

Electromecanica De Vehicles

Objectius generals

Qualificar a les persones que realitzen activitats/treballs en vehicles i/o sistemes d’alt voltatge per realitzar treballs de servei que, en termes de risc elèctric, són comparables a les operacions de conducció encara que van més enllà de l'ús previst al vehicle, però que no afecten directament el sistema d'alt voltatge.

Objectius específics

Ser capaç d’identificar els riscos elèctrics dels sistemes d’alt voltatge instal·lats en vehicles, ser conscient de les activitats permeses amb aquesta qualificació i les tasques que requereixen un nivell superior, reconèixer els components del sistema, els modes de funcionament, les diferents arquitectures del sistema i en cas d’emergència o accident, fer la desconnexió del sistema d’alt voltatge.

Continguts

10798

   •  Interpretació de la normativa vigent.
Reial decret 614/2001, de 8 de juny (BOE núm. 148, de 21 de juny)
Article 4. Tècniques i procediments de treball segons
ANNEX I. Definicions
Diferències entre definicions dels nivells de tensió
Llei de prevenció de riscos laborals
Article 18: Informació, consulta i participació dels treballadors.
Article 19: Formació dels treballadors

   •  Aplicació de la prevenció de riscos i senyalització.
Identificar-ne el risc elèctric en sistemes d’alt voltatge.
Distingir els tipus de senyalització en funció de l'activitat a realitzar al vehicle.
Senyalitzar el vehicle segons el seu estat de perillositat.
Usar els EPIs corresponents en funció del risc.
Identificar les activitats generals que no requereixin la desactivació del sistema
d’alt voltatge.

   •  Distinció dels diferents tipus d'arquitectures i els components d'alt voltatge.
Diferenciar-ne els tipus de vehicles i denominació segons la seva construcció.
Identificació dels nivells de tensió associades a les tecnologies.

   •  Identificació dels modes de funcionament del sistema d'alt voltatge.
Posada en marxa i parada del sistema (mode conducció)
Desconnexió en cas d'emergència/accident
Pròpia del vehicle, d'execució automàtica
Desactivació del sistema d'alt voltatge segons les instruccions del fabricant com a mesura de seguretat addicional.

Compartir