Vehicle elèctric: Prevenció del risc elèctric en vehicles amb alt voltatge

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim alguns dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat a Educació Secundària Obligatòria (ESO) oequivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mig
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat.

Tenir realitzades les formacions següents:
   •  Sensibilització en vehicles amb alt voltatge
   •  Prevenció sobre risc elèctric en la manipulació de vehicles amb alt voltatge

Experiència

No es requereix

Objectius generals

Qualificar per realitzar activitats de desconnexió del sistema d'alt voltatge quan no es pot mitjançant els procediments habituals, per exemple en vehicles accidentats, treballs a l'interior d'unitats d'emmagatzematge d'energia (per exemple bateries) i tots els treballs on es pugui tenir accés a contacte directe amb parts en tensió i per a treballs amb tensió activa fins a 1000Vac. o 1500Vdc

Objectius específics

   •  Avaluar el risc elèctric de sistemes d'alt voltatge defectuosos o greument danyats, establint els mètodes de treball segurs en sistemes d'alt voltatge sota tensió mitjançant l'ús dels EPIs i dels elements de protecció sobre descàrregues o arcs elèctrics i realitzar la diagnosi, reparar, substituir components interns en bateries d'alt voltatge, fer-ne la classificació per determinar la perillositat per al transport, l'emmagatzematge, el reciclatge i, en cas d'accident, realitzar els primers auxilis per a lesions causades pel corrent elèctric.

Contingut

10796

 Modul 1: Prevenció sobre risc elèctric en la manipulació de vehicles amb alt voltatge (Nivell2). 60h
Identificació dels components del sistema d'alt voltatge.
   •  Descripció del funcionament intern dels components d'alt voltatge incloses les unitats d'emmagatzematge d'energia (cel·les, mòduls, contactors, sensòrica i unitats de control).
Avaluació del risc sobre descàrregues elèctriques i arcs elèctrics.
   •  Creació de plans d'acció per a resolució d'avaries amb elements en tensió.
   •  Aplicació de l'ordre activitats que garanteixin la seguretat en vehicles accidentats o sistemes greument danyats o defectuosos.
   •  Protecció contra el contacte directe i el contacte indirecte.
   •  Identificació de riscos per arcs elèctrics.
   •  Utilització dels EPIs i les mesures i/o barreres de protecció en funció del risc
Desconnexió del sistema d'alt voltatge a vehicles accidentats o sistemes greument danyats o defectuosos.
   •  Selecció dels equips de mesura i de protecció, segons la normativa vigent.
   •  Aplicació de les tècniques d'eliminació de risc elèctric a treballs amb accés a parts amb tensió activa.
Realització d'activitats en components i sistemes d'alt voltatge.
   •  Definició dels processos i mètodes per a la modificació de sistemes d'alt voltatge.
   •  Instal·lació d'equips de mesura/adquisició de dades a la xarxa o components d'alt voltatge o reducció del risc elèctric a les unitats d'emmagatzematge d'energia o classificació de l'estat de perillositat de les bateries utilitzades o desmuntades
d'un vehicle o selecció del mètode de transport segons resultat de la classificació
Aplicació de les normes que afecten als sistemes d'alt voltatge i gestió de residus de les bateries, incloent-hi les restriccions de transport i les mesures d'emmagatzematge.
Realització dels primers auxilis:
   •  Identificació dels símptomes
   •  Realització RCP
   •  Utilització de DEA.

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
• Tipus test
• Preguntes breus i resolució de problemes
• Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs. En funció de l’acció: configurar un circuit d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics i/o solar fotovoltaic, realitzar un circuit electropneumàtic, elaborar una peça mitjançant soldadura o amb eines de mecanitzat, una programació bàsica robòtica, desmuntatge, un treball pràctic sobre el motor tèrmic, sistemes auxiliars, suspensió, direcció i sistemes de transmissió o realització d’un manual pràctic amb tots els oscil·logrames del vehicle dels seus circuits elèctrics/electrònics.

Valoració


Estudiants formats

15

Comparteix