Ref.69172

Girona

Presencial

LLOC: ASSOCIACIÓ MIFAS.
- RBLA XAVIER CUGAT 43 baixos

INICI: 08-04-2019
FINAL: 19-06-2019

DURADA: 60 Hores

HORARI: dilluns i dimecres de 19:20 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès C1.B

angles-c1-b-69172

Nivell Advanced
- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
- Acreditar haver superat el nivell B2 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
- Cursar els quatre nivells d’ Anglès C1 (A-B-C-D) (total 180 hores)
- Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell C1 i es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el CAE (Certificate Advanced in English). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu Anglès C1B, C1C, C1D que és preparatori per a l'obtenció del Certificate in Advanced English (CAE).

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
• Produir, amb un alt grau de correcció gramatical i un repertori lèxic ampli i precís, textos orals ben estructurats, clars i detallats de diferents àmbits (personal, social, professional i acadèmic), sobre diversitat de temes, amb diferents funcions, fins i tot amb usos emocionals, al•lusius i humorístics, en interacció i dirigits a un únic interlocutor, un col•lectiu reduït o una audiència amplia.
• Expressar-se espontàniament, amb flexibilitat, fluïdesa i pràcticament sense esforç, en diversitat de situacions, utilitzant, si s’escau, les tecnologies de la informació i la comunicació, per formular idees i opinions de manera precisa, prendre i mantenir la paraula i relacionar hàbilment la pròpia contribució al discurs amb la dels altres interlocutors, utilitzant un repertori ampli de lèxic i d’estructures, i suplint fàcilment les mancances amb l’ús de les estratègies adequades.
• Resumir i sintetitzar informació provinent de textos de diferent tipologia i complexitat.
• Seleccionar l’estil i el registre apropiats en funció de l’interlocutor o interlocutors.
• Produir, amb un alt grau de correcció gramatical i un repertori lèxic ampli i precís, textos escrits d’una certa extensió, clars, detallats, ben estructurats i cohesionats, amb objectius i funcions diverses, i de diferents àmbits (personal, social, professional i acadèmic).
• Expressar-se amb flexibilitat, fluïdesa i pràcticament sense esforç, utilitzant, si s’escau, les tecnologies de la informació i la comunicació, per formular idees i opinions de manera precisa, i relacionar hàbilment la pròpia contribució al discurs amb la dels altres interlocutors, suplint les mancances amb l’ús de les estratègies adequades.
• Resumir i sintetitzar informació provinent de textos de diferent tipologia i complexitat sobre temes de diferents àmbits, amb un alt grau de correcció gramatical i l’ús d’un repertori lèxic ampli i ric.
• Seleccionar l’estil i el registre apropiats en funció del lector o lectors.
• Comprendre, amb cert detall i sense gaire esforç -fins i tot en condicions acústiques poc favorables, textos orals conceptualment i lingüísticament complexos sobre temes concrets i abstractes, encara que no siguin de la seva especialitat, articulats a velocitat normal o ràpida, si l’accent li és familiar o té temps per acostumar-s’hi. Reconèixer els implícits i els usos al•lusius i connotatius, quan es disposa de context suficient, i identificar el sentit d’una àmplia gama d’expressions idiomàtiques i col•loquials.
• Identificar els canvis de registre i reconèixer diferents varietats no estàndard de la llengua i llenguatges específics d’un grup social, generacional o professional.
• Comprendre amb detall textos escrits llargs, conceptualment i lingüísticament rics i complexos, sobre temes concrets i abstractes, tant si es relacionen amb el seu camp d’especialitat professional, com si no; copsar els implícits, els usos al•lusius i connotatius, i els matisos subtils, així com identificar el sentit d’una àmplia gama d’expressions idiomàtiques i col•loquials, sempre que es puguin tornar a llegir les seccions que puguin resultar difícils.
• Reconèixer diferències d’estil en textos de caràcter literari, periodístics, tècnics, de divulgació, publicitaris, i administratius adreçats al públic en general, així com en textos de diferent tipologia publicats en diferents suports.

1.1. El substantiu
• Gènere i d’edat: bachelor-spinster, fox-vixen, ram-ewe, pig-sow, bear-cub.
• Genèrics: poultry, cattle.

1.2. Els determinants: casos especials
• Usos emfàtics: You met THE Gordon Brown?; We doctors, you guys; Jessica told me there
is this new guy at the office, who...
• Els articles determinats o indeterminats en noms geogràfics : Mount Zion, the Himalayas.

1.3. L’adjectiu
1.3.1. La posició de l’adjectiu: adjectius amb funció exclusivament atributiva o predicativa, adjectius posposats, aposició, ordre en una seqüència d’adjectius en funció atributiva: quantitat o nombre, qualitat o opinió, mida, edat, forma, color, adjectiu propi (de nacionalitat, lloc d’origen o material), propòsit (separats per comes).
1.3.2. adjectius extrems: grotesque
1.3.3. adjectius gradables i no gradables. Ús d’intensificadors amb adjectius gradables i no gradables: extremely peckish, absolutely starving
1.3.4. adjectius substantivats: per referir-se a membres d’un grup social, un grup específic o a
certes nacionalitats: the unemployed, the injured, The Portuguese.
1.3.5. La modificació de l’adjectiu: amb infinitius, adverbis o preposicions, amb oracions d’infinitiu, Collocations. L’ús del doble adjectiu per expressar èmfasi: soaking wet, filthy rich.

1.4. El verb
1.4.1. Temps hipotètic
• what if/ imagine/suppose/ supposing/ imagine
• as if/ as though
• wish/ if only structures
1.4.2. Verbs pseudo-transitius: the house sold well; this fish cooks easily…

1.5. El sintagma nominal
• El substantiu (simple o compost) com a complement d’un altre substantiu: a no win situation, the would-be president, a live-in companion.
• Les oracions d’infinitiu, gerundi o participi com a complements del nom: the person to talk to, an impending problem, the girl arrested for vandalism.

1.6. L’oració
1.6.1. Modificacions en l’estructura de l’oració
• Inversions amb mots i frases adverbials negatius: hardly... when; scarcely....when; under no circumstances.
• Inversions amb expressions adverbials de lloc (+ verb de moviment/posició: here....;
there ....), frases adverbials (Beside the library stood...), frases de participi (participle clauses: Having said that...).
• Inversions després de as; so; than i such (I’m worried about their situation, as is he; Such was my dilemma that..)
• Dummy subjects: (on el pronom no té referent): It is apparent that oil reserves will be exhausted by 2050; There are five stages of grief.
• Cleft sentences – per expressar diferències de registre i formalitat.
1.6.2. Les oracions subordinades i coordinades i els connectors: les oracions comparatives, les oracions condicionals, les oracions adverbials de temps, les oracions adverbials de lloc, les oracions adverbials concessives, les oracions adverbials causals, les oracions adverbials de finalitat, les oracions substantives, les oracions de relatiu, amb preposició i sense, amb expressions de quantitat.

1.7. Qüestions de modalitat:
• L’ús d’aspectes progressius (continuous forms) per expressar formalitat o
distanciament: I was wondering if you could….

2. Continguts fonètics i fonològics

2.1. Accent, ritme i entonació, patrons tonals de l’oració (word stress i sentence stress)
2.1.1. L’ús de l’entonació per expressar ironia, interrogació, enuig, etc..
2.1.2. Formes tòniques i febles de mots no lèxics (weak forms).

2.2. Processos fonològics (connected speech)
• Sons intrusius (intrusive sounds): my own car [maij¿un ka:]
• Assimilació: best man [besp mæn]
• Pronunciació de [s] i [z] a final de paraula (cats and dogs)

2.3. Relació fonema-grafemes.
• Pronunciació de llocs geogràfics, marques comercials, noms i cognoms freqüents, etc: Leicester Square, Gloucestershire, Graham.

3. Continguts ortogràfics

3.1. Puntuació: ús de les comes, punts, dos punts, punt i coma, guionets, guionet llarg,
apòstrof; variacions geogràfiques, per estil, i per registre.

4. Continguts lèxics i semàntics

4.1. Ampliació de repertoris lèxics d’acord amb els objectius especificats per a aquest nivell en un ample ventall de registres (formal, informal, col•loquial...) i de varietats geogràfiques (he ain’t done nuffin’), històriques (formes arcaiques thee, thou, thy) i socials (he’s well cool, innit?)de la llengua.
• Relacions de sinonímia (hot, good-looking), antonímia (enable, disable), polisèmia
(crane), homonímia (fluke), hiponímia (scarlet, vermilion, carmine, crimson), hiperonímia
(overpopulation, pollution, water shortage and other environmental issues) en diferents
camps semàntics i famílies lèxiques.
4.2. Formació de paraules. Mecanismes de composició.
• Substantius compostos: know-it-all; breakthrough.
• Adjectius compostos: a first-time mother, sugar-free.
4.3. Abreviacions. Sigles (VAT, HIV). Acrònims: (SCUBA, AWOL).
4.4. Mots transparents i pròxims. False friends: bizarre, complexion.
• Recursos expressius: eufemismes (to pass away), metàfores, metonímia, comparacions
(as playful as a kitten; pitch black).
• Collocations: an utter lie, downright false, a perfect stranger, meet a deadline.

La prova final s’estructura igual que el model d’examen de CAE:

Reading and Use of English (comprensió escrita i ús de la llengua)
Tipus de prova: 8 parts amb 56 preguntes. De la part 1 a la 4, són exercicis gramaticals i de vocabulari. De la part 5 a la 8, són exercicis de comprensió.
Durada: 1 hora i 30 minuts
Característiques: Lectura i comprensió de textos curts i llargs amb l’objectiu de respondre preguntes d’opció múltiple. També realitzarà exercicis de formació de paraules, transformar frases, i d’emplenar textos.
Valoració: 25% del total de la prova

Writing (expressió escrita)
Tipus de prova: 2 parts
Durada: 1 hora i 30 minuts
Característiques: dues redaccions d’entre 220-260 paraules cadascuna, una d’una temàtica obligatòria i l’altra a escollir entre tres opcions. Els escrits seran: articles, correu electrònic / carta; assaig; informe de revisió.
Valoració: 25% del total de la prova

Listening (comprensió oral)
Tipus de prova: 4 parts amb exercicis de comprensió oral. L’alumne haurà de contestar 30 preguntes repartides entre les 4 parts
Durada: 40 minuts
Característiques: Exercicis de resposta múltiple i completar frases.
Valoració: 25% del total de la prova

Speaking (expressió oral)
Tipus de prova: 4 exercicis d’expressió oral, es realitzaran en parelles
Durada: 15 minuts
Característiques: intercanvis curts amb el professor i amb l'altre alumne; parlar durant 1 minut (exercici individual), discussió entre els dos candidats, tasca col•laborativa entre els dos alumnes
Valoració: 25% del total de la prova

L’examen final s’aprovarà amb una puntuació igual o superior a 5,5.

Preparatòria Acreditació Certificate in Advanced English (CAE)

ENTITATS
SUBVENCIONADORESConsorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.