Ref.72534

Cornellà de Llobregat

Presencial

LLOC: INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA.
C BONAVISTA 70

INICI: 20-01-2020
FINAL: 18-03-2020

DURADA: 60 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:00 a 21:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,47

Persones formades

178
Descarrega la informació del curs aqui.

Anglès C1.C

angles-c1-c-72534

Aquest curs és el primer de l'itinerari Anglès C1 que es completarà amb el curs Anglès C1D, fent un total de 120 hores de formació.

L'objectiu és la preparació per a l'examen Certificate Advanced in English (CAE).

Nivell Advanced
- Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
- Acreditar haver superat el nivell B2 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
- Cursar els quatre nivells d’ Anglès C1 (A-B-C-D) (total 180 hores)
- Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell C1 i es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el CAE (Certificate Advanced in English). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu que és preparatori per a l'obtenció del Certificate in Advanced English (CAE).

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
• Produir, amb un alt grau de correcció gramatical i un repertori lèxic ampli i precís, textos orals ben estructurats, clars i detallats de diferents àmbits (personal, social, professional i acadèmic), sobre diversitat de temes, amb diferents funcions, fins i tot amb usos emocionals, al•lusius i humorístics, en interacció i dirigits a un únic interlocutor, un col•lectiu reduït o una audiència amplia.
• Expressar-se espontàniament, amb flexibilitat, fluïdesa i pràcticament sense esforç, en diversitat de situacions, utilitzant, si s’escau, les tecnologies de la informació i la comunicació, per formular idees i opinions de manera precisa, prendre i mantenir la paraula i relacionar hàbilment la pròpia contribució al discurs amb la dels altres interlocutors, utilitzant un repertori ampli de lèxic i d’estructures, i suplint fàcilment les mancances amb l’ús de les estratègies adequades.
• Resumir i sintetitzar informació provinent de textos de diferent tipologia i complexitat.
• Seleccionar l’estil i el registre apropiats en funció de l’interlocutor o interlocutors.
• Produir, amb un alt grau de correcció gramatical i un repertori lèxic ampli i precís, textos escrits d’una certa extensió, clars, detallats, ben estructurats i cohesionats, amb objectius i funcions diverses, i de diferents àmbits (personal, social, professional i acadèmic).
• Expressar-se amb flexibilitat, fluïdesa i pràcticament sense esforç, utilitzant, si s’escau, les tecnologies de la informació i la comunicació, per formular idees i opinions de manera precisa, i relacionar hàbilment la pròpia contribució al discurs amb la dels altres interlocutors, suplint les mancances amb l’ús de les estratègies adequades.
• Resumir i sintetitzar informació provinent de textos de diferent tipologia i complexitat sobre temes de diferents àmbits, amb un alt grau de correcció gramatical i l’ús d’un repertori lèxic ampli i ric.
• Seleccionar l’estil i el registre apropiats en funció del lector o lectors.
• Comprendre, amb cert detall i sense gaire esforç -fins i tot en condicions acústiques poc favorables, textos orals conceptualment i lingüísticament complexos sobre temes concrets i abstractes, encara que no siguin de la seva especialitat, articulats a velocitat normal o ràpida, si l’accent li és familiar o té temps per acostumar-s’hi. Reconèixer els implícits i els usos al•lusius i connotatius, quan es disposa de context suficient, i identificar el sentit d’una àmplia gama d’expressions idiomàtiques i col•loquials.
• Identificar els canvis de registre i reconèixer diferents varietats no estàndard de la llengua i llenguatges específics d’un grup social, generacional o professional.
• Comprendre amb detall textos escrits llargs, conceptualment i lingüísticament rics i complexos, sobre temes concrets i abstractes, tant si es relacionen amb el seu camp d’especialitat professional, com si no; copsar els implícits, els usos al•lusius i connotatius, i els matisos subtils, així com identificar el sentit d’una àmplia gama d’expressions idiomàtiques i col•loquials, sempre que es puguin tornar a llegir les seccions que puguin resultar difícils.
• Reconèixer diferències d’estil en textos de caràcter literari, periodístics, tècnics, de divulgació, publicitaris, i administratius adreçats al públic en general, així com en textos de diferent tipologia publicats en diferents suports.

1.1. El substantiu
• Col•lectius: a gang of youths, thieves; a pride of lions; a murder of crows.

1.2. Els determinants: casos especials
• Els partitius: a spell of bad weather, no trace of him

1.3. El verb
1.3.1. El subjuntiu – usat en that clauses després de mots que suggereixen necessitat o preferència: I suggest that he study; Is it essential that we be there?
1.3.2. Verbs intransitius i transitius amb un i més d’un complement. La forma passive amb aquests verbs: I was given a warning.
1.3.3. Variants geogràfiques/arcaiques en determinats temps i formes verbals: (sawn en anglès britànic vs. sawed en anglès americà), en temps verbals (l’ús del past simple en anglès americà vs present perfect simple en anglès britànic: I already found the answer. I’ve already found the answer), ús de shall en alguns casos formals en lloc de will.

1.4. El sintagma nominal
• Usos no possessius del genitiu saxó: a stone’s throw.

1.5. L’oració
1.5.1. Oracions d’infinitiu i gerundis

1.6. Qüestions de modalitat:
• Ampliació i consolidació a les alternatives als modals: had better, be meant to, be supposed to...

2. Continguts fonètics i fonològics

2.1. Fonemes vocàlics i consonàntics
• Elisió: laboratory [l¿b¿¿¿t¿i]
• aspiració posterior d’oclusives sordes en posició tònica [p’; t’; k]:
• pronunciació alveolar de [t; d]:
• Principals trets diferencials entre varietats geogràfiques: better, privacy (UK. Vs Am.)
2.2. Relació fonema-grafemes.
• Pronunciació de llocs geogràfics, marques comercials, noms i cognoms freqüents, etc: Leicester Square, Gloucestershire, Graham.
• Cultismes i neologismes: osteopath, rendez-vous.
• Alguns grafemes especialment difícils: -ough- (through, thorough),

3. Continguts ortogràfics

3.3. Convencions estilístiques en paràgrafs, dates, titulars, títols, diàlegs…
3.4. Convencions de la separació de paraules entre línees.

4. Continguts lèxics i semàntics

4.1 Ampliació de repertoris lèxics d’acord amb els objectius especificats per a aquest nivell en un ample ventall de registres (formal, informal, col•loquial...) i de varietats geogràfiques (he ain’t done nuffin’), històriques (formes arcaiques thee, thou, thy) i socials (he’s well cool, innit?)de la llengua.
• Cultismes, neologismes i vulgarismes (cannabis, shot, dope)
4.2. Formació de paraules. Mecanismes de composició.
• Verbs compostos: copyedit.
4.3. Interjeccions (Hush!, Whoa!) i onomatopeies (Snap! Crackle! Pop!).
4.4. Préstecs i mots d’origen estranger: dungarees, budgerigar.
4.5. Usos idiomàtiques i expressius del lèxic: expressions idiomàtiques, frases fetes, refranys.
• Expressions idiomàtiques: to know what’s what; to go haywire; to put two and two together.
• Binomials (frases fetes de nom + nom): by and large.
• Puns (sunny daze), riddles, tongue twisters, nursery rhymes.
4.6. Blends: tanorexic, satnav.

La prova final s’estructura igual que el model d’examen de CAE:

Reading and Use of English (comprensió escrita i ús de la llengua)
Tipus de prova: 8 parts amb 56 preguntes. De la part 1 a la 4, són exercicis gramaticals i de vocabulari. De la part 5 a la 8, són exercicis de comprensió.
Durada: 1 hora i 30 minuts
Característiques: Lectura i comprensió de textos curts i llargs amb l’objectiu de respondre preguntes d’opció múltiple. També realitzarà exercicis de formació de paraules, transformar frases, i d’emplenar textos.
Valoració: 25% del total de la prova

Writing (expressió escrita)
Tipus de prova: 2 parts
Durada: 1 hora i 30 minuts
Característiques: dues redaccions d’entre 220-260 paraules cadascuna, una d’una temàtica obligatòria i l’altra a escollir entre tres opcions. Els escrits seran: articles, correu electrònic / carta; assaig; informe de revisió.
Valoració: 25% del total de la prova

Listening (comprensió oral)
Tipus de prova: 4 parts amb exercicis de comprensió oral. L’alumne haurà de contestar 30 preguntes repartides entre les 4 parts
Durada: 40 minuts
Característiques: Exercicis de resposta múltiple i completar frases.
Valoració: 25% del total de la prova

Speaking (expressió oral)
Tipus de prova: 4 exercicis d’expressió oral, es realitzaran en parelles
Durada: 15 minuts
Característiques: intercanvis curts amb el professor i amb l'altre alumne; parlar durant 1 minut (exercici individual), discussió entre els dos candidats, tasca col•laborativa entre els dos alumnes
Valoració: 25% del total de la prova

L’examen final s’aprovarà amb una puntuació igual o superior a 5,75.

Preparatòria Acreditació Certificate in Advanced English (CAE)

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,47

Persones formades

178
Descarrega la informació del curs aqui.