Ref.72881

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 20-01-2020
FINAL: 10-03-2020

DURADA: 180 hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 08:45 a 11:15 i de 11:30 a 14:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
425
1372
9001
10621
11222

Valoració del curs

9,38

Persones formades

563
Descarrega la informació del curs aqui.

Aspirant a vigilant de seguretat privada

aspirant-a-vigilant-de-seguretat-privada-72881

Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, de Tècnic, o altres equivalents a efectes professionals, o superiors.

Requisits generals
a) Ser major d'edat.
b) Tenir la nacionalitat d'algun dels estats membres de la Unió Europea o d'un Estat part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
c) Posseir l'aptitud física i la capacitat psíquica necessàries per a l'exercici de les respectives funcions sense patir cap malaltia que n’impedeixi l'exercici.
d) No tenir antecedents penals.
e) No haver estat condemnat per intromissió il•legítima en l'àmbit de protecció del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, del secret de les comunicacions o d'altres drets fonamentals en els cinc anys anteriors a la sol•licitud.
f) No haver estat sancionat en els dos o quatre anys anteriors, respectivament, per infracció greu o molt greu en matèria de seguretat.
g) No haver estat separat del servei en les Forces Armades o en les Forces i Cossos de Seguretat.
h) No haver exercit funcions de control de les entitats, serveis o actuacions de seguretat, vigilància o investigació privades, ni del seu personal o mitjans, com a membre de les Forces i Cossos de Seguretat en els dos anys anteriors a la sol•licitud.
i) Superar les proves que acreditin els coneixements i la capacitació necessaris per a l'exercici de les respectives funcions.

Requisits específics
a) No haver complert els cinquanta-cinc anys d'edat.
b) Els requisits necessaris per poder portar i utilitzar armes de foc, d'acord amb el disposat a l'efecte en el vigent Reglament d'Armes.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

- Capacitar als alumnes per a desenvolupar la competència fonamental de Vigilant de Seguretat, que és una qualificació bàsica d’aquest sector i li permetrà desenvolupar les tasques del seu lloc de treball.

Els objectius d’aquesta acció formativa es concreten en donar compliment a allò que s’estableix en l’article 4.1 de l’Ordre INT/318/2011, de 1 de febrer, sobre personal de seguretat privada en relació als mòduls professionals que han de superar els aspirants a vigilants de seguretat.

mes...

Els continguts d’aquesta acció es corresponen amb els establerts a l’annex I, apèndix 1 (Continguts mínims dels mòduls professionals de formació prèvia comuns per a Vigilants de Seguretat, Vigilants d’ Explosius i Escortes Privats), de la Resolució de 12 de novembre de 2012, de la Secretaria d’Estat de Seguretat, per la qual es determinen els programes de formació del personal de seguretat privada

1. Area Jurídica
1.1. Mòdul de Dret Constitucional
1.1.1. La Constitució Espanyola
1.1.2. L’Unió Europea

1.2. Mòdul de Dret Penal
1.2.1. La infracció penal
1.2.2. Les persones criminalment responsables dels delictes i les faltes
1.2.3. Homicidi i les seves formes. Lesions
1.2.4. Delictes contra les llibertats
1.2.5. Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic
1.2.6. Delictes de falsedats documentals.
1.2.7. Delictes comesos amb ocasió de l'exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantides per la Constitució
1.2.8. Delictes contra la intimitat, el dret a la imatge i la inviolabilitat del domicili
1.2.9. Delictes d'atemptat, resistència i desobediència a l'autoritat i els seus agents.

1.3. Mòdul de dret processal penal
1.3.1. Noció de dret processal penal
1.3.2. La detenció: concepte i durada
1.3.3. El personal de seguretat privada com a auxiliar de les forces i cossos de seguretat en el camp de la persecució de les infraccions penals: pautes d'actuació
1.3.4. Els drets del detingut segons el nostre ordenament jurídic i la seva tramitació per part del subjecte actiu de la detenció

1.4. Mòdul de Dret Administratiu Especial
1.4.1. Autoritats competents en matèria de seguretat
1.4.2. Llei de Seguretat Privada
1.4.3. Personal de seguretat privada
1.4.4. Protecció de dades de caràcter personal

1.5. Mòdul de Dret Laboral
1.5.1. Les relacions laborals
1.5.2. El marc laboral en el sector de seguretat privada: el conveni laboral
1.5.3. Prevenció de riscos laborals. Normativa bàsica

1.6. Mòdul de Pràctica jurídica
1.6.1. Confecció de documents i escrits

2. Àrea Socio-Professional
2.1. Identificació. Tècniques de descripció de persones i coses
2.2. Les relacions humanes i la seguretat
2.3. La deontologia professional
2.4. Les relacions professionals a l'empresa.
2.5. L'autocontrol.

3. Àrea Tècnic-Professional
3.1. La seguretat
3.2. Els mitjans tècnics de protecció (I)
3.3. Els mitjans tècnics de protecció (II)
3.4. La central de control d'alarmes
3.5. L'autoprotecció
3.6. La protecció d'edificis: en domicilis, establiments, grans superfícies i centres de concentració de masses per espectacles públics
3.7. El control d'accessos
3.8. La protecció de polígons industrials i urbanitzacions
3.9. La protecció de fons, valors i objectes valuosos (I)
3.10. La protecció de fons, valors i objectes valuosos (II)
3.11. La protecció de proves i indicis
3.12. La falsificació de documents i monedes
3.13. La protecció davant artefactes explosius
3.14. Col•laboració amb les forces i cossos de seguretat

4. Àrea Instrumental
4.1. Els sistemes de comunicació
4.2. Parts i funcions bàsiques d'un ordinador
4.3. Mitjans de detecció
4.4. La protecció contra incendis
4.5. Tècniques de primers auxilis (I)
4.6. Tècniques de primers auxilis (II)
4.7. La preparació física
4.8. La defensa personal (I)
4.9. La defensa personal (II)
4.10. La defensa personal (III)
4.11. Tècniques d'ocupació de la defensa
4.12. Armament
4.13. Normes de seguretat en el maneig d'armes
4.14. Tir d'instrucció. Pràctiques de foc real i / o de fogueig o en simulador homologat, amb les armes reglamentàries

1.-Prova escrita – tipus test
Durada i lloc de realització: 60 minuts i es farà a l’aula
Característiques: prova tipus test de 80 ítems d’una única resposta correcta entre quatre opcions.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10 i per aprovar caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Els ítems no contestats no seran valorats.
Temporització: A partir de la penúltima sessió del curs.

2.-Prova d’aptitud física
Durada i lloc de realització: 60 minuts i es farà al gimnàs
Característiques: Flexió de braços (homes menors de 40 anys), Llançament de baló medicinal (dones i homes majors de 39 anys), Salt vertical (homes i dones) i cursa de 400m llisos (homes i dones).
Temporalització: durant l’últim 25% de la durada del curs.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

L’alumne haurà de superar aquesta acció formativa per tal de presentar-se a les proves per a obtenir l’acreditació de Vigilant de Seguretat segons estableix el Reial decret 2364/1994 de 9 de desembre pel qual s’aprova el reglament de seguretat privada, l’ordre INT/318/2011 de personal de seguretat privada i la última Llei 5/2014 de 4 d’abril de seguretat privada.

Preparatòria Acreditació Proves del Ministeri de l'interior per a l’habilitació de Vigilant de seguretat

Ordre: data:

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
425
1372
9001
10621
11222

Valoració del curs

9,38

Persones formades

563
Descarrega la informació del curs aqui.