Ref.72555

Granollers

Presencial

LLOC: INSTITUT CARLES VALLBONA .
C CAMP DE LES MORERES 14

INICI: 13-01-2020
FINAL: 13-05-2020

DURADA: 120 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:20 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,37

Persones formades

301
Descarrega la informació del curs aqui.

Català B

catala-b-72555

Jornades Presencials:
El dia 06/02/2020 haurà classe. Horari: T: de 18:20 a 21:20
El dia 13/02/2020 haurà classe. Horari: T: de 18:20 a 21:20
El dia 20/02/2020 haurà classe. Horari: T: de 18:20 a 21:20
El dia 27/02/2020 haurà classe. Horari: T: de 18:20 a 21:20
El dia 05/03/2020 haurà classe. Horari: T: de 18:20 a 21:20
El dia 12/03/2020 haurà classe. Horari: T: de 18:20 a 21:20
El dia 19/03/2020 haurà classe. Horari: T: de 18:20 a 21:20
El dia 26/03/2020 haurà classe. Horari: T: de 18:20 a 21:20
Dies sense classe: 24/2/20, 6/4/20, 8/4/20, 13/4/20

• Comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional.
• Expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors.
• Produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.

• Comprensió oral: Comprendre conferències i discursos llargs i, fins i tot, seguir una argumentació complexa si el tema és relativament familiar. Comprendre la majoria de les notícies de televisió i els programes d’actualitat. Comprendre la majoria de les pel•lícules en el registre estàndard.
• Comprensió lectora: Llegir articles i informes sobre problemes contemporanis en què els autors adopten una posició o un determinat punt de vista. Comprendre prosa literària contemporània.
• Interacció oral: Comunicar-se amb una certa espontaneïtat i fluïdesa, cosa que fa possible la interacció amb parlants nadius. Participar activament en una conversa en contextos familiars, presentant i defensant les opinions pròpies.
• Expressió oral: Presentar descripcions clares i detallades sobre una àmplia gamma de termes relatius a centres d’interès. Explicar el propi punt de vista sobre un tema i exposar els avantatges i inconvenients de diferents opcions.
• Expressió escrita: Escriure textos clars i detallats sobre una àmplia gamma de temes relatius als interessos propis. Escriure un assaig o informe i transmetre una informació o donar raons a favor o en contra d’una opinió determinada. Escriure cartes que remarquin la importància personal que tenen alguns fets i experiències.

mes...

1. Gèneres textuals
Habilitats receptives
Comprensió oral
Comprensió lectora
Habilitats productives
Expressió oral
Expressió escrita

2. Elements lingüísticotextuals
Text
El text com a unitat de comunicació
Concepte i propietats
Etapes de producció:
- La planificació
- La textualització
- La revisió
Adequació
Situació comunicativa
Registre:
- Concepte.
- El mode/canal.
- El to/grau de formalitat
- El propòsit comunicatiu
- El camp/tema
Gènere
Coherència i cohesió
Gèneres textuals:
- La conversa
- La carta. Textos orals
- L’article
- La sol•licitud i el currículum
Funcions textuals dels elements de la llengua:
- Referència. Connexió
- Recursos lèxics
Morfosintaxi i lèxic
L'oració:
- Conceptes generals.
- Components i funcions sintàctiques
Components del grup nominal:
- Nom.
- Determinants i quantificadors
- Adjectiu
- Pronoms
- Relatius
Components del grup verbal:
- Verb.
- Adverbi
Enllaços:
- Preposicions
- Conjuncions
Signes de puntuació
Lèxic:
- Unitats lèxiques i fraseologia
- Reculls lèxics
- Processos de formació lèxica
- Expressivitat del lèxic
Fonètica i ortografia
Sons i grafies
Vocalisme:
- La síl•laba
- Pronúncia i ortografia de a i e àtones
- Pronúncia i ortografia de o i u àtones
- Pronunciació de l'obertura vocàlica de la e i de la o
- Combinació de vocals
- Accentuació
- Dièresi
Consonantisme
- Ortografia de la b/v
- Pronunciació i ortografia de les alveolars fricatives
- Pronunciació i ortografia de les vibrants
- Pronunciació i ortografia de les oclusives
- Pronunciació i ortografia de les nasals
- Pronunciació i ortografia de les palatals
- Pronunciació i ortografia de les laterals
- La h en posició inicial i intercalada.
Convencions gràfiques

3. Marc sociolingüístic
Formació i evolució de la llengua catalana
- Formació de la llengua catalana
- Història de la llengua catalana
- Estat actual de la llengua catalana
Varietats de la llengua
- Varietats lingüístiques
- Varietats geogràfiques
- Els usos de la llengua
El procés de comunicació

La prova final consisteix en:

Expressió escrita
Dos exercicis: redactar text de registre informal i formal a escollir entre carta formal, informe senzill, redacció descriptiva.
Durada: 1 hora i 30 minuts.

Comprensió lectora
Tres exercicis de lectura diversa de respondre qüestions de veritat o fals, d’elecció múltiple i d’aparellar.
Durada: 1 hora.

Comprensió oral
Tres exercicis de comprensió de textos orals en registre col•loquial o de formalitat mitjana, d’extensió diversa (diàlegs, notícies comentades, converses sobre un tema polèmic, conferències.... ). L’alumne respondrà qüestions d’elecció múltiple i de resposta breu i prendrà notes.
Durada: 1 hora i 15 minuts.

Gramàtica i vocabulari
Sis exercicis: tres de morfosintaxi (omplir buits, triar la resposta correcta i transformar frases) i tres de lèxic i fraseologia (omplir buits, triar la resposta correcta i transformar frases).
Durada: 1 hora a l’aula teòrica

Expressió oral
Tres exercicis de: parlar sobre un tema durant un minut (individual), arribar a un acord o prendre una decisió a partir d’una tasca (en parella) i conversar sobre un tema concret (en parella).
Durada: 30 minuts.

L’examen final es programarà a partir que s’hagi superat el 95% del curs, es realitzarà a l’aula teòrica i cada bloc tindrà un pes del 20% del total.

Preparatòria Acreditació Certificat de nivell intermedi (B2)

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,37

Persones formades

301
Descarrega la informació del curs aqui.