Ref.65651

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Barcelona.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 16-03-2018
FINAL: 29-06-2018

DURADA: 340 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 14:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-865més

AULA

Aula polivalent<!--:ca-->Aula polivalent<!--:--><!--:es-->Aula polivalente<!--:--><!--:en-->Aula polivalent<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Docència de la formació professional per a l’ocupació

docencia-de-la-formacio-professional-per-a-locupacio-65651

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

En el cas de no disposar d'aquests requisits:

- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Aquesta acció es correspon amb el certificat de professionalitat Docència de la formació professional per a l´ocupació SSCE0110

Programar, impartir, tutoritzar i avaluar accions formatives del subsistema de formació professional per a l'ocupació, elaborant i utilitzant materials, mitjans i recursos didàctics, orientant sobre els itineraris formatius i sortides professionals que ofereix el mercat laboral en la seva especialitat, promovent de forma permanent la qualitat de la formació i l'actualització didàctica.

- Programar accions formatives per a l'ocupacio adequant-les a les característiques i condicions de la formació, al perfil dels destinataris i a la realitat laboral
- Seleccionar, elaborar, adaptar i utilitzar materials, mitjans i recursos didàctics per al desenvolupament de continguts formatius
- Impartir i tutoritzar accions formatives per a l'ocupacio utilitzant tècniques, estratègies i recursos didàctics
- Avaluar el procés d'ensenyament-aprenentatge en les accions formatives per a l'ocupació
- Facilitar informació i orientació laboral i promoure la qualitat de la formació professional per a l'ocupació

mes...

-Programació didàctica d'accions formatives per a l'ocupació
-Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l'ocupació
-Impartició i tutorització d'accions formatives per a l'ocupació
-Avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge en formació professional per a l'ocupació
-Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l'ocupació
-Mòdul de pràctiques professionals no laborals

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Conduent Acreditació Certificat de professionalitat SSCE0110 Docència de la formació professional per a l´ocupació

RD/DECRET:1697/2011 data:

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-865més

AULA

Aula polivalent<!--:ca-->Aula polivalent<!--:--><!--:es-->Aula polivalente<!--:--><!--:en-->Aula polivalent<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.