Ref.65329

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Barcelona.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 23-04-2018
FINAL: 23-05-2018

DURADA: 60 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 17:50 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
1823
Descarrega la informació del curs aqui.

Electricitat industrial

electricitat-industrial-65329

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Capacitar l’alumnat per tal que pugui desenvolupar adequadament funcions de manteniment elèctric industrial.

- Conèixer el funcionament dels circuits d'il•luminació d'una indústria.
- Diagnosticar i reparar avaries elèctriques d'urgència en màquines.
- Saber interpretar la informació tècnica
- Conèixer el Reglament Electrotècnic corresponent.

mes...

-Conceptes bàsics d’electricitat
-Components de la instal·lació
-Muntatge de la instal·lació

La prova final que l’alumne haurà de superar s’estructura en:

Tipus de la prova: Prova Teòrica
Durada: 1 hora. Es realitzarà en l’antepenúltima sessió. En tot cas es tindrà en compte que a l’hora de realitzar-la el curs es troba entre el 75 i 80% de la seva execució.
Característiques: Constarà de 5 preguntes obertes.
Valoració: serà numèrica de 0 a 10 i per tal d’aprovar s’ha d’obtenir 5 punts.

Tipus de la prova: Prova pràctica
Durada: 3 hores. Es realitzarà en la penúltima sessió. En tot cas es tindrà en compte que a l’hora de realitzar-la el curs es troba entre el 75 i 80% de la seva execució.
Característiques: Muntar un sistema de circuits elèctrics.
Valoració: serà numèrica de 0 a 10 i per tal d’aprovar s’ha d’obtenir 5 punts.

La nota de la prova final serà la resultant d’obtenir la mitjana entre la nota de la prova teòrica i la de la prova pràctica.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
1823
Descarrega la informació del curs aqui.