Ref.65695

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Barcelona.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 11-04-2018
FINAL: 04-07-2018

DURADA: 75 Hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:00 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
16563
Descarrega la informació del curs aqui.

Francès A.2.A

frances-a-2-a-65695

Capacitar a l'alumnat per utilitzar el idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i
interactuar, tant en forma parlada com a escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en
diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin
expressions, estructures i lèxic d'ús freqüent.
Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua francesa necessària perquè puguin
presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Competències pragmàtiques: funcional i discursiva
Comprensió oral
- Comprendre prou com per satisfer necessitats bàsiques, identificant la intenció comunicativa, l'assumpte, els punts principals i el registre, formal o informal, dins de l'estàndard, de missatges breus, clars i senzills, contextualitzats i sobre assumptes coneguts.
- Extreure la informació essencial i els punts principals de missatges gravats o emesos per mitjans audiovisuals, sobre assumptes quotidians contextualitzats, pronunciats amb claredat, en bones condicions acústiques i sempre que existeixi la possibilitat de tornar a escoltar algunes parts més difícils.
Expressió oral
- Produir intervencions comprensibles, adequades i coherents per complir les funcions bàsiques de comunicació i les relacionades amb els seus interessos.
- Utilitzar un repertori lingüístic bàsic però suficient per fer-se comprendre, encara que amb un control encara limitat, amb necessitat de pauses, reformulacions, gestos i suport gràfic.
Comprensió escrita
- Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals i detalls rellevants, el registre, formal o informal dins de l'estàndard, de correspondència personal habitual, així com de textos senzills sobre temes quotidians, recolzant-se en el context, el reconeixement de l'estructura i la disposició gràfica.
- Localitzar informació específica en llistats, anuncis, diaris, pàgines web, etc. I entendre normes o instruccions senzilles, de seguretat, d'ús d'un aparell, etc.
Expressió escrita
- Escriure missatges i textos senzills, relatius a aspectes concrets coneguts, adequats a la situació de comunicació, en un registre neutre i amb un control limitat dels recursos lingüístics.
- Organitzar els textos i cohesionar-los amb recursos elementals, respectant raonablement les convencions del llenguatge escrit.
Interacció oral i escrita
- Realitzar intercanvis senzills, sense molt esforç i de manera eficaç, i participar activament en converses relacionades amb situacions de comunicació habituals, personals o professionals, utilitzant un llenguatge estàndard i amb l'ajuda dels interlocutors.
- Comprendre i escriure notes, missatges breus o cartes senzilles, així com missatges rutinaris de caràcter social, adequats a la situació de comunicació, utilitzant una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control limitat dels recursos lingüístics,reconeixent i utilitzant els formats i les convencions d'aquests tipus d'escrits.
Competència sociocultural i sociolingüística
- Conèixer els aspectes socioculturals i les convencions socials més rellevants en la vida diària, així com els referits al propi àmbit, amb la finalitat de plasmar-los en el seu comportament i comunicació.
- Reconèixer i utilitzar les fórmules
- Utilitzar un registre formal i informal,
freqüent, així com referències
- Comprendre els gestos, comportaments
i evidents.
Competència lingüística
- Aconseguir un repertori s

mes...

-Grammaire
-Vocabulaire
-Situations orales
-Phonétique
-Écrit
-Civilisation

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
16563
Descarrega la informació del curs aqui.