Ref.65772

Lleida

Presencial

LLOC: CCOO LLEIDA.
- C ENRIC GRANADOS 5

INICI: 28-05-2018
FINAL: 28-06-2018

DURADA: 50 Hores

HORARI: dilluns, dimarts i dijous de 16:00 a 19:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
15062
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Impuls de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes

impuls-de-la-igualtat-doportunitats-entre-dones-i-homes-65772

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Aquesta acció es correspon amb el mòdul professional MF1026 Prevenció de conflictes del certificat de professionalitat de Mediació comunitària. Pretenem que en acabar l’alumne sigui capaç de desenvolupar les realitzacions professionals associades a UC1026_3: Incorporar la perspectiva de gènere en els projectes d'intervenció social. (RD 721/2011)

- Identificar i descriure el marc de referència pel que fa a la intervenció en la igualtat entre dones i homes.
- Considerar la informació sobre els recursos existents en l'entorn concret de la intervenció professional i les experiències desenvolupades, en relació amb l'impuls de la igualtat entre dones i homes.
- Caracteritzar els elements més significatius per avançar cap a la igualtat entre dones i homes en cadascuna de les fases del disseny d'un projecte d'intervenció.
- Transmetre la informació analitzada en relació amb la desigualtat d'homes i dones, i impulsar la necessitat d'avançar cap a la igualtat real i efectiva entre tots dos.
- Identificar actituds i estereotips sexistes manifestats, tant a través de les imatges com del llenguatge, en el desenvolupament de la intervenció professional.
- Detectar les estructures, els equips de treball i el seu funcionament per coordinar, formar i orientar en l'impuls de la igualtat d'oportunitats de gènere.
- Establir procediments que garanteixin la implicació i coordinació de professionals d'altres recursos o serveis en les intervencions dirigides a la igualtat de gènere.
- Caracteritzar l'avaluació feta sobre la intervenció professional des de la perspectiva de l'impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

mes...

-Marc d'intervenció per a l'impuls de la igualtat efectiva entre dones i homes
-Procés d'incorporació de la perspectiva de gènere en projectes d'intervenció social.

Prova teòrica consistent en un test de 40 ítems d’elecció múltiple..

Criteris de valoració: cada resposta correcta valdrà 0,25 punts. Per aprovar la prova caldrà un nota igual o superior al 5.

Durada i lloc de realització: 1 hora a l’aula.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

Prova pràctica: En un supòsit pràctic d’intervenció professional a l’entorn de l’impuls de la igualtat de gènere, l’alumne haurà de:

- Detectar: situacions i condicions de desigualtat i discriminació; tipus o característiques de discriminació, obstacles i potencialitats per avançar cap a la igualtat entre dones i homes, necessitats dels usuaris i principis estratègics.
- Establar prioritats d'intervenció i formular objectius
-
- Identificar necessitats formatives o d'informació, i a partir d’aquestes plantejar demandes específiques de suport, supervisió, informació, formació o assessorament especialitzat en matèria de gènere i igualtat, a partir de les necessitats detectades.
- Fer una proposta de difusió que incorpori l'enfocament de gènere i tingui en compte les
Criteris de valoració: s’avaluarà amb una puntuació de l’1 al 10. Es considerarà aprovat a partir del 5; atenent als següents criteris:

- Aplicació dels coneixements teòrics adquirits al llarg del curs
- Coherència en el desenvolupament del supòsit pràctic
- Desenvolupament del treball dins el temps establert
- Cura en l’aparença

Durada i lloc de realització: 3 hores, a l’aula.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

La qualificació final, sempre que l’alumne hagi aprovat la prova final, s’obtindrà mitjançant la suma de la qualificació d’avaluació continua ponderada en un 30% del total, i de la qualificació d’avaluació final en un 70%, i és concretarà en suficient (5-6), notable (7-8) i excel•lent (9-10)

Conduent Acreditació Mòdul formatiu "Impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes" (MF1026_3)

RD/DECRET:RD 721/2011 data:

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
15062
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.