Ref.72815

Lleida

Presencial

LLOC: CCOO LLEIDA.
C ENRIC GRANADOS 5

INICI: 02-12-2019
FINAL: 12-02-2020

DURADA: 50 hores

HORARI: dilluns i dimecres de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
17302
16982
15062

Valoració del curs

8,84

Persones formades

133
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

MF1038 Contextos socials d’intervenció comunitària

mf1038-contextos-socials-dintervencio-comunitaria-72815

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu "Contextos socials d'intervenció comunitària" (MF1038_3) del certificat de professionalitat de Mediació comunitària

Identificar i concretar les característiques i necessitats del context social de la intervenció.

- Identificar i descriure l'entorn d'intervenció on es dugui a terme el procés de mediació.
- Analitzar les necessitats i potencialitats de la població amb la qual es fa el procés de mediació.
- Difondre i informar els diferents agents de la comunitat sobre els resultats obtinguts.
- Difondre o transmetre la informació recollida a l'equip de treball i els agents socials de l'entorn d'intervenció.

mes...

1. Tècniques d'investigació en la intervenció social.
- Identificació de mètodes i tècniques per obtenir informació (quantitativa i qualitativa).
• Observació.
• Desenvolupament d'enquestes.
• Gestió de la documentació associada.
- Aplicació de mètodes i tècniques per analitzar dades.
• Anàlisi i interpretació de dades en la investigació social.
- Procediment de presentació de resultats.
• Fitxa d'identificació.
• Registre d'una entrevista.
• Informe de seguiment.
• Informes socials: individuals, grupals (informe i crònica) i comunitaris.
- Procés d'investigació social.
• Identificació de les fases i els nivells en els processos d'investigació social:
• nivell descriptiu, nivell de classificació i nivell explicatiu.
• Fases de la investigació social: organització del treball, fase exploratòria, disseny de la investigació, treball de camp i treball de gabinet.
- Procés d'investigació-acció participativa.
• Contextualització de la investigació-acció participativa.
• Tipologies de la investigació-acció participativa.
• Aplicació de principis ètics dins de la investigació-acció participativa.
• Identificació de les fases del procés de la investigació-acció participativa.
• Procediments i instruments de recollida de dades de la investigació-acció participativa.
- Processos d'intervenció social.
• Sistemàtica d'actuació en la intervenció social.
• Identificació de problemes i necessitats dins de la intervenció social.
• Identificació de necessitats i demandes.
• Anàlisi dels factors de risc i factors de protecció.
• Detecció de necessitats específiques de col•lectius socials en situació de vulnerabilitat.
- Aplicació de la legislació sobre els drets humans i drets fonamentals de la persona en els processos d'intervenció social.
2. Processos d'anàlisi de població i institucions objecte d'intervenció.
- Procediments d'anàlisi de les poblacions.
• Anàlisi del padró municipal: residents del municipi d'origen autòcton i estranger.
• Caracterització sociodemogràfica de la població per grups d'edat, sexe, nivell econòmic i nivell d'estudis.
• Processos sociològics.
• Processos de socialització: socialització i identitat social.
• Identificació de claus socials i culturals.
• Identificació dels codis d'interpretació de les claus socials.
- Aplicació dels valors en la intervenció social.
• Caracterització dels valors en la intervenció social.
• Identificació de la funció social dels valors.
• Determinació dels valors i el respecte a les diferències.
- Processos migratoris.
• Identificació de la població autòctona i estrangera.
• Identificació de les minories ètniques en les societats plurals.
• Valoració i anàlisi de les claus culturals de les diferents minories ètniques.
• Valoració de l'antagonisme ètnic, el prejudici i la discriminació.
• Identificació i evolució del marc normatiu en matèria d'estrangeria.
• Anàlisi dels drets i les llibertats dels estrangers a Espanya; drets socials i drets polítics.
- Actuació de les institucions en el marc de la intervenció social.
• Identificació de les institucions d'àmbit públic i privat (fundacions, associacions, etc.).
• Identificació del context d'actuació de les institucions: comunitat en què s'enquadra i organització interna.
• Funció social de les institucions a la comunitat: relacions entre els diferents agents.
3. Gestió de la informació en la intervenció social.
- Procés de comunicació.
• Caracterització de la comunicació i del procés comunicatiu: tècniques i nivells de comunicació.
• Desenvolupament d'habilitats en els processos de comunicació i relació.
• Identificació de barreres en el procés de la comunicació.
• Aportacions de la programació neurolingüística (PNL).
- Tècniques de relació aplicades a la mediació comunitària.
• Entrevista individual.
• Entrevista grupal.
- Tècniques grupals aplicades a la mediació comunitària.
• Aplicació de tècniques grupals a la intervenció social.
• Gestió de reunions per conduir grups: tipologia i tècniques de reunió.
- Gestió de fonts d'informació.
• Tipologia de fonts d'informació: escrita (butlletins estatals, autonòmics i provincials; premsa), mitjans audiovisuals, contactes personals, contactes amb associacions, etc.
• Processos i eines de recollida de la informació: informes i fitxes.
• Transmissió de la informació: fullets i panells informatius.
• Criteris i estratègies d'actuació en el tractament de la informació.
• Anàlisi dels reglaments municipals i reglaments de participació ciutadana.
• Aplicació de la Llei de protecció de dades a la gestió de les fonts d'informació.

Prova teòrica-pràctica consistent en la resolució d’un estudi de cas, on l’alumne haurà de valorar, realitzar una intervenció i preparar una presentació, tenint en compte els coneixements adquirits durant el curs:

Criteris de valoració: s’avaluarà amb una puntuació de l’1 al 10. Es considerarà aprovat a partir del 5; atenent als següents criteris:

- Aplicació dels coneixements desenvolupats al llarg del curs
- Claredat dels objectius de la seva presentació
- Claredat dels continguts de la seva presentació
- Coneixement del tema
- Tenir cura vers l’aparença de la seva presentació
Durada i lloc de realització: 3 hores, a l’aula.

Temporització: un cop impartides el 85% de les hores lectives del mòdul.

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

La qualificació final, sempre que l’alumne hagi aprovat la prova final, s’obtindrà mitjançant la suma de la qualificació d’avaluació continua ponderada en un 30% del total, i de la qualificació d’avaluació final en un 70%, i és concretarà en suficient (5-6), notable (7-8) i excel•lent (9-10)

Conduent Acreditació mòdul formatiu "Contextos socials d'intervenció comunitària" (MF1038_3)

RD/DECRET:721/2011 data:

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png
17302
16982
15062

Valoració del curs

8,84

Persones formades

133
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.