Ref.74152

Barcelona

Mixta

LLOC: Fundació Paco Puerto.
VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 17-04-2020
FINAL: 05-06-2020

DURADA: 34 hores

HORARI: divendres de 17:15 a 21:15 hores

Afiliats/des: 130€
Nous Afiliats/des: 200€
No Afiliats/des: 330€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs. Afilia't a CCOO i escull la quota de formació

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
1930

Valoració del curs

8,92

Persones formades

222
Descarrega la informació del curs aqui.

Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària

orientacions-per-a-la-programacio-didactica-educacio-secundaria-74152

Període de matricula:

El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.

La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.

En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.

Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

- Contextualitzar la programació didàctica atenent al marc legal de referència i al projecte educatiu de centre.
- Definir activitats d’ensenyament aprenentatge, en base a les competències establertes en el disseny curricular, que facilitin l’assoliment dels objectius plantejats.
- Temporitzar i seqüenciar les activitats d’ensenyament aprenentatge seguint una lògica que permeti l’assentament de competències.
- Elaborar una programació didàctica introduint criteris d’innovació i atenció a la diversitat.
- Determinar els criteris d’avaluació i els instruments que en base als mateixos seran més idonis.

mes...

-Programació didàctica:. Context
- Programació didàctica: explicació estructura nou currículum: àmbits i dimensions.
- Programació didàctica: Disseny curricular i competències
- Programació didàctica: continguts i activitats. Seqüenciació i temporització
-Programació didàctica: orientacions metodològiques. Atenció a la diversitat
-Programació didàctica: orientacions metodològiques. Innovació
-Programació didàctica: criteris d’avaluació . Instruments
-Elaboració definitiva de programació didàctica
-Exposició de programació i unitat didàctica: revisió final

Els alumnes hauran d'assistir al 80% de les classes presencials i hauran d'elaborar una unitat didàctica competencial en les 6 hores no presencials.
S'avaluarà la unitat didàctica competencial realitzada i la presentació oral de la mateixa.

1930

Valoració del curs

8,92

Persones formades

222
Descarrega la informació del curs aqui.