Ref.65429

St.Andreu de la Barca

Presencial

LLOC: INSTITUT EL PALAU.
- C/ EMPORDA 7-13

INICI: 18-01-2018
FINAL: 06-04-2018

DURADA: 260 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 15:00 a 21:30 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
1627

FORMADORS

formador-1063més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Preparació i programació de màquines i sistemes d’arrencament de ferritja

preparacio-i-programacio-de-maquines-i-sistemes-darrencament-de-ferritja-65429

L'horari del curs és dilluns de 18:00 a 21:30, dimarts i dijous de 15:00 a 21:30, dimecres de 17:00 a 21:30 i divendres de 15:00 a 20:30 hores

S'ha de complir amb un dels següents requisits:

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o titulació superior.
- Tenir aprovades les proves d'accés a cicle formatiu de grau mitjà o cicle formatiu de grau superior.
- Tenir aprovades les proves d'accés a la Universitat.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2 o un mòdul formatiu del certificat de Mecanització per arrencament de ferritja.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la família de Fabricació Mecànica.

En el cas de no tenir cap d'aquest requisits, s'haurà de realitzar una prova de competències de matemàtiques, castellà i català.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Preparació i programació de màquines i sistemes d'arrencament de ferritja MF0090_2 del certificat de professionalitat Mecanitzat per arrencament de ferritja

-Preparació i programació de màquines i sistemes d’arrencament de ferritja

- Preparar i posar a punt les màquines, els equips i les eines per dur a terme la mecanització per arrencada de ferritja segons el full de procés o el programa de CNC.
- Comprovar el bon estat de tot el material que utilitzarem afilant i lubricant les eines.
- Muntar les eines i els estris d'acord amb el procés establert.
- Elaborar programes de CNC per a la fabricació de peces per arrencada de ferritja a partir de l'ordre i el procés de fabricació.
- Programar màquines de CNC en funció del tipus de mecanitzat, eina, velocitat de treball, esforços i tipus de material mecanitzat.
- Seleccionar el tipus de mecanitzat més adequat a la peça.
- Simular el mecanitzat i optimitzar-lo.
- Relacionar els processos auxiliars de fabricació (alimentació de peces, eines, buidatge/ompliment de dipòsits, evacuació de residus) amb les tècniques i els mitjans tant manuals com automàtics.
- Descriure els mitjans utilitzats per automatitzar l'alimentació de les màquines (robots, manipuladors, etc.) i explicar la funció de:
- Muntar elements auxiliars de fabricació amb les tècniques apropiades i tenint en compte les normes de prevenció de riscos.
- Regular els programes de control de sistemes automàtics d'alimentació de peces i operacions auxiliars de fabricació en mecanitzat per arrencada de ferritja.
- Analitzar les mesures de prevenció i de seguretat respecte a les actuacions de la manipulació de les instal•lacions i els equips, contingudes en els plans de seguretat de les empreses del sector.
- Aplicar el pla de seguretat i analitzar les mesures de prevenció, seguretat i protecció mediambiental de l'empresa.
- Analitzar les mesures preventives que s'han d'adoptar per a la prevenció de riscos i l'aplicació de normes mediambientals durant l'execució de les operacions en les màquines emprades en la mecanització per arrencada de ferritja.

mes...

-Preparació de màquines, equips i eines en operacions de mecanització per arrancada de ferritja
-Elaboració de programes de CNC per a la fabricació de peces per arrancada de ferritja
-Processos auxiliars de fabricació en el mecanitzat per arrancada de ferritja
-Prevenció de riscos laborals i mediambientals en el mecanitzat per arrancada de ferritja

Prova teòrica
- Tipus test
- Preguntes breus i/o obertes

Prova pràctica:
- Utilitza una aplicació informàtica
- Resolució d’un cas pràctic
- Presentació d’un projecte
- Elaboració d’un producte o peça
- Aplicació d’una tècnica concreta
- Exercicis de càlcul matemàtics

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dos parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.

Conduent Acreditació Preparació i programació de màquines i sistemes d'arrencament de ferritja MF0090_2

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
1627

FORMADORS

formador-1063més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.