Ref.78953

*** ONLINE ***

Mixta

INICI: 28-10-2021
FINAL: 02-12-2021

DURADA: 15 hores

HORARI: dijous de 17:00 a 19:30 hores

Afiliats/des: 60€
Nous Afiliats/des: 80€
No Afiliats/des: 150€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs. Afilia't a CCOO i escull la quota de formació

INSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

Preparació personal laboral de la Generalitat. Categories D1/D2. Part comuna

preparacio-personal-laboral-de-la-generalitat-categories-d1-d2-part-comuna-78953

Aquest curs va destinat per a les categories de Conductors, Telefonistes i recepcionistes, entre d'altres.

 

El curs es farà a través de l'aula virtual de la plataforma segons calendari, que està subjecte a possibles modificacions.

Les classes virtuals serviran per incidir en els punts més importants del temari.

Aquestes es gravaran i estaran disponibles a icampus com a material de consulta amb accés fins a la data d'examen.

A més, es penjarà també altra documentació (resums, esquemes, normatives, lleis, tests), que el formador cregui oportuna per un millor seguiment i aprofitament del curs.

Els/les alumnes tindran accés a la plataforma les 24h els 7 dies de la setmana amb possibilitat de fer consultes directes al formador. El professor respondrà a les consultes efectuades pels i les alumnes en un termini comprès entre 24 i 48 hores, exclosos caps de setmana i festius.

Per un bon seguiment del curs, es imprescindible que les persones inscrites tinguin un ordinador amb bona connexió a internet.

Per qualsevol dubte, contacteu amb

Fundació Paco Puerto. fppuerto@ccoo.cat

La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària, i es realitzarà en un pagament.
La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixaes retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50%de la matricula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

Tema 1: Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Estructura administrativa bàsica dels departaments, les unitats directives i l'organització administrativa territorial. La competència administrativa. El sector públic de la Generalitat: definició i finalitat de consorci, fundació i empresa pública.

Tema 2: Estatut dels treballadors: drets i deures del personal laboral. Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya: classificació professional, retribucions bàsiques i complementàries, jornada, vacances, tipologia de faltes i les seves sancions dins del règim disciplinari, i modificacions substancials de condicions de treball.

Tema 3: El ciutadà i la ciutadana com a titular de drets davant l'Administració. Administració electrònica: concepte, principis, i els beneficis per a la ciutadania i per a les administracions. Dades de caràcter personal: definició, el dret a ser informat, el consentiment, el dret d'accés, el dret de rectificació i el dret de supressió.

Tema 4: La prevenció de riscos laborals: obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos. Seguretat i salut laboral: definició de risc laboral, definició d'accident laboral i les seves tipologies, i definició de malaltia professional. Definició i utilitat dels equips de protecció individual. Primers auxilis: protegir, avisar i socórrer.