Ref.66412

Terrassa

Presencial

LLOC: FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS.
- C BADALONA 1 BIS

INICI: 04-07-2018
FINAL: 23-07-2018

DURADA: 20 Hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:00 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
15282
Descarrega la informació del curs aqui.

Tècniques de massatge

tecniques-de-massatge-66412

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

- Adquirir coneixements bàsics d’anatomia
- Conèixer la tècnica del massatge esportiu i els punts gatell
- Conèixer les semblances i diferències entre els diferents tipus de massatge
- Aprendre les maniobres i manipulacions bàsiques de les tècniques de massatges
- Conèixer les indicacions, contraindicacions i efectes de cadascuna de les diferents maniobres
- Adquirir la destresa, l’agilitat i l’harmonia necessàries per a aplicar el massatge, en relació amb les diferents tècniques i moviments

-Introducció al massatge
-Conceptes bàsics i funcions del massatge
-Tipus de massatges
-Estratègies bàsiques en la realització de massatges

Pel que fa a l’avaluació final es realitzarà una prova teòrica i una prova pràctica.

1. Prova escrita – tipus test
Durada: 45 minuts
Característiques: 20 ítems del tipus “resposta única a partir de quatre opcions”.
Valoració: Per aprovar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per cada resposta correcta se sumarà 0,5 punts. Els ítems no contestats no seran valorats.
Temporització: A partir de la penúltima sessió del curs.

2. Prova pràctica – simulació
Durada: 30 minuts
Característiques: Segons les indicacions del formador, els alumnes, en parelles, primer un farà de pacient i l’altre de massatgista, i viceversa, hauran d’aplicar algunes de les maniobres bàsiques de massatges treballades al llarg del curs.
Valoració: L’escala és de l’1 al 10 i per aprovar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts.
Temporització: A partir de la penúltima sessió del curs.

La nota final serà la mitjana que s’obtingui entre les puntuacions de la prova teòrica i la prova final.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
15282
Descarrega la informació del curs aqui.