Ref.65228

Lleida

Presencial

LLOC: CCOO LLEIDA.
- C ENRIC GRANADOS 5

INICI: 04-04-2018
FINAL: 10-07-2018

DURADA: 180 Hores

HORARI: dimecres i divendres de 15:00 a 19:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
3997
3265
16523
16542
16543
3430
3402
4145
3422
Descarrega la informació del curs aqui.

Aspirant a vigilant de seguretat privada

aspirant-a-vigilant-de-seguretat-privada-65228

Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, de Tècnic, o altres equivalents a efectes professionals, o superiors.

Requisits generals
a) Ser major d'edat.
b) Tenir la nacionalitat d'algun dels estats membres de la Unió Europea o d'un Estat part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
c) Posseir l'aptitud física i la capacitat psíquica necessàries per a l'exercici de les respectives funcions sense patir cap malaltia que n’impedeixi l'exercici.
d) No tenir antecedents penals.
e) No haver estat condemnat per intromissió il•legítima en l'àmbit de protecció del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, del secret de les comunicacions o d'altres drets fonamentals en els cinc anys anteriors a la sol•licitud.
f) No haver estat sancionat en els dos o quatre anys anteriors, respectivament, per infracció greu o molt greu en matèria de seguretat.
g) No haver estat separat del servei en les Forces Armades o en les Forces i Cossos de Seguretat.
h) No haver exercit funcions de control de les entitats, serveis o actuacions de seguretat, vigilància o investigació privades, ni del seu personal o mitjans, com a membre de les Forces i Cossos de Seguretat en els dos anys anteriors a la sol•licitud.
i) Superar les proves que acreditin els coneixements i la capacitació necessaris per a l'exercici de les respectives funcions.

Requisits específics
a) No haver complert els cinquanta-cinc anys d'edat.
b) Els requisits necessaris per poder portar i utilitzar armes de foc, d'acord amb el disposat a l'efecte en el vigent Reglament d'Armes.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

- Capacitar als alumnes per a desenvolupar la competència fonamental de Vigilant de Seguretat, que és una qualificació bàsica d’aquest sector i li permetrà desenvolupar les tasques del seu lloc de treball.

Els objectius d’aquesta acció formativa es concreten en donar compliment a allò que s’estableix en l’article 4.1 de l’Ordre INT/318/2011, de 1 de febrer, sobre personal de seguretat privada en relació als mòduls professionals que han de superar els aspirants a vigilants de seguretat.

mes...

-Àrea Jurídica
-Àrea Socioprofessional
-Àrea Tècnicprofessional
-Àrea Instrumental

1.-Prova escrita – tipus test
Durada i lloc de realització: 60 minuts i es farà a l’aula
Característiques: 60 ítems del tipus “una única resposta correcta entre quatre opcions”.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10 i per aprovar caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Els ítems no contestats no seran valorats.
Temporització: A partir de la penúltima sessió del curs.

2.-Prova d’aptitud física
Durada i lloc de realització: 60 minuts i es farà al gimnàs
Característiques: Flexió de braços (homes menors de 40 anys), Llançament de baló medicinal (dones i homes majors de 39 anys), Salt vertical (homes i dones) i cursa de 400m llisos (homes i dones).
Temporalització: durant l’últim 25% de la durada del curs.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

L’alumne haurà de superar aquesta acció formativa per tal de presentar-se a les proves per a obtenir l’acreditació de Vigilant de Seguretat segons estableix el Reial decret 2364/1994 de 9 de desembre pel qual s’aprova el reglament de seguretat privada, l’ordre INT/318/2011 de personal de seguretat privada i la última Llei 5/2014 de 4 d’abril de seguretat privada.

Preparatòria Acreditació Proves del Ministeri de l'interior per a l’habilitació de Vigilant de seguretat

Ordre: data:

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
3997
3265
16523
16542
16543
3430
3402
4145
3422
Descarrega la informació del curs aqui.