Ref.65150

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Barcelona.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 27-02-2018
FINAL: 21-03-2018

DURADA: 100 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 15:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

SOC.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-11122més

AULA

Aula informàtica<!--:ca-->Aula informàtica<!--:--><!--:es-->Aula informática<!--:--><!--:en-->Aula informàtica<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Gestió de màrqueting i comunicació

gestio-de-marqueting-i-comunicacio-65150

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.
- Comunicar-se en anglès en un nivell bàsic (A2)

Per a menors de 65 anys

Implantar i dirigir un petit comerç o botiga independent, organitzant, gestionant i controlant l'aprovisionament, l'animació del punt de venda i les activitats de venda de productes -a través de canals tradicionals o Internet-, utilitzant, quan la complexitat de l'activitat ho requereixi serveis de gestió i assessoria externs, per tal de garantir la capacitat de resposta, permanència i sostenibilitat en el temps, potenciant el servei de proximitat i l'assessorament personalitzat en l'atenció a clients, d'acord amb criteris de qualitat del petit comerç, respecte mediambiental, seguretat i prevenció de riscos, complint la normativa vigent.

- Impulsar i gestionar un petit comerç de qualitat.
- Organitzar i animar el punt de venda d'un petit comerç.
- Garantir la capacitat de resposta i proveïment del petit comerç.
- Realitzar la venda de productes i / o serveis a través dels diferents canals de comercialització.
- Gestionar la prevenció de riscos laborals en petits negocis.

mes...

-Sistemes d'informació de mercats
-Polítiques de màrqueting
-Llançament i implantació de productes i serveis
-Gestió d'esdeveniments de màrqueting i comunicació
-Organització i control del pla de mitjans de comunicació
-Elaboració de materials de màrqueting i comunicació autoeditables
-Anglès professional per a activitats comercials
-Mòdul de pràctiques professionals no laborals

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Conduent Acreditació Certificat de professionalitat COMM0112 Gestió de màrqueting i comunicació

RD/DECRET:614/2013 data:

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

SOC.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-11122més

AULA

Aula informàtica<!--:ca-->Aula informàtica<!--:--><!--:es-->Aula informática<!--:--><!--:en-->Aula informàtica<!--:-->més
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.