Ref.65236

Terrassa

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Terrassa.
- C Unió 23 2a

INICI: 28-02-2018
FINAL: 09-04-2018

DURADA: 30 Hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:00 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-12762més
Descarrega la informació del curs aqui.

Atenció a la diversitat: dislèxia

atencio-a-la-diversitat-dislexia-65236

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

Dotar als professionals d'elements que permetin el treball efectiu a l'aula amb alumnes amb dislèxia.

- Conèixer i reflexionar sobre les dificultats d’aprenentatge que tenen els alumnes dislèxics i aplicar estratègies d’intervenció a l’aula per tal de millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes amb aquest tipus de problemàtica.
- econèixer el concepte de dislèxia i diferenciar-lo d’altres de similars: conèixer el concepte des del punt de vista teòric i descriure els conceptes de dislèxia, disgrafia i disortografia
- nformar sobre les diverses formes d’identificar els estudiants amb dislèxia en els diferents rangs d’edat: reconèixer les característiques del nen dislèxic
- Efectuar un bon diagnòstic mitjançant el reconeixement de les principals característiques que presenta el nen dislèxic
- Dotar de recursos als professors per donar suport als estudiants amb dislèxia a l’aula
- Aplicar els mitjans adequats per tal d’afavorir l’aprenentatge dels nens dislèxics
- Reconèixer les noves tècniques d’intervenció per tractar les dificultats de la lectoescriptura

mes...

-Concepte de dislèxia
-Característiques del nen dislèxic
-Diagnòstic de la dislèxia
-Intervenció en dislèxia
-El paper dels pares en el tractament de la dislèxia

Tipus de la prova: Resolució d’un cas
Durada i lloc de realització: 60 minuts i es farà a l’aula
Característiques: l’alumne haurà de resoldre un cas d’un nen o nena amb dislèxia amb els conceptes, arguments, procediments i metodologia que ha aprés durant el curs.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10. L’alumne ha d’obtenir una puntuació mínima de 5 per aprovar.
Temporització: a partir de la penúltima sessió o un cop s’hagi superat el 80% de les sessions del curs.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-12762més
Descarrega la informació del curs aqui.