Ref.65577

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Barcelona.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 25-09-2018
FINAL: 15-11-2018

DURADA: 120 Hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 17:00 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
14622
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

Auditoria

auditoria-65577

- Estar en possessió del títol de Batxillerat.
- Estar en possessió d’un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del Certificat de Professionalitat al que es vulgui accedir.
- Estar en possessió d’un Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea Professional.
- Acomplir amb el requisit acadèmic d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permeten cursar amb aprofitament la formació.

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu d'Auditoria (MF0232_3) del certificat de professionalitat de Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria.

Realitzar la gestió administrativa d'un servei d'auditoria

- Analitzar el procés d'auditoria i identificar-ne les diferents fases, els fluxos
- d'informació que es generen i els instruments que s'utilitzen.
- Analitzar els procediments de control intern d'una empresa.
- Conèixer les habilitats socials i personals necessàries, amb la finalitat d'integrar-se en un equip de treball.
- Aplicar els procediments d'auditoria, interpretar i documentar el desenvolupament
- del treball, utilitzant l'aplicació informàtica corresponent.
- Analitzar i aplicar procediments i resultats relatius a les incidències del treball d'auditoria.

mes...

-Planificació de l’auditoria
-Auditoria de les àrees de l'empresa

Prova teòrica: Combinació preguntes breus i tipus test

Prova pràctica: Cas pràctic ja sigui d’interpretació de dades econòmiques o bé de càlcul utilitzant fórmules econòmiques

Conduent Acreditació mòdul formatiu d'Auditoria (MF0232_3) del certificat de professionalitat de Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria.

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
14622
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.