Ref.69179

St.Andreu de la Barca

Presencial

LLOC: INSTITUT EL PALAU.
C/ EMPORDA 7-13

INICI: 22-10-2019
FINAL: 14-11-2019

DURADA: 40 hores

HORARI: dimarts, dimecres i dijous de 18:20 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Oriol, Balsells Camprubí
Descarrega la informació del curs aqui.

Autocad 3D

autocad-3d-69179

- Identificar les eines de les quals disposa AutoCAD per millorar el disseny assistit per ordinador en 3 dimensions.

- Conèixer els detalls de l’eina i totes les seves opcions de funcionament tal com queden descrits en els continguts presentats a continuació.
- Utilitzar els sistemes de creació geomètrica en 3D per crear objectes en superfícies, malles i sòlids.
- Generar imatges foto-realístiques dels models tridimensionals assignant materials i llums.
- Crear presentacions que permetin imprimir diferents vistes dels models en 3D acotades.

mes...

1.- Introducció a un sistema CAD
1.1.- Diferencies entre AutoCAD i una aplicació Paramètrica.
1.2.- Repàs de la interfície de l’aplicació i entorn de treball.
1.3.- Repàs de Personalització de la barra d’estat
1.4.- Espai de treball en 3 dimensions.
2.- Conceptes i procediments bàsics per treballar en 3d
2.1.- El sistema Universal de coordenades (UCS) i l'espai 3D.
2.2.- Repàs de les coordenades cartesianes i polars.
2.3.- Introducció de coordenades 3D. Coordenades esfèriques i cilíndriques
2.4.- Administració del sistema de coordenades personals d'AutoCAD (SCP).
2.5.- Eines de canvi de SCP.
2.6.- Treball amb models de malles “alàmbricas” en l'espai 3D.
2.7.- El “Gizmo” 3D:gestió del moviment, escala i gir dels objectes.
2.8.- Corbes en 3D.
3.- Ordres de visualització
3.1.- Repàs d’encuadre i Zoom.
3.2.- View cube i Orbita 3D.
3.3.- Vistes amb nom i Vistes personalitzades .
3.4.- L’administrador de vistes
3.5.- Estils visuals
3.6.- Treballar amb diverses finestres gràfiques a l’espai model.
4.- Creació i edició de models sòlids
4.1.- Iniciació al modelat de sòlids. Primitives de sòlids.
4.2.- De textura quadrada, Cilindre, como, Esfera, piràmide, cuña i toroide
4.3.- Polisòlid
4.4.- Pressionar Estirar.
4.5.- Us d'operacions booleanes amb sòlids.
4.6.- Creació de sòlids a partir d'objectes 2D. Extrusió, revolució, i talls.
4.7.- Eines de creació de sòlids complexes: Escombrar i “solevado”.
4.8.- Eines d’edició d’objectes sòlids. Edició de ares i d’arestes.
4.9.- Visualització i us de sòlids
5.- Creació i edició de models de superfície .
5.1.- Superfícies extrudides i planes.
5.2.- Eines de creació de superfícies: xarxa, solevar, escombrar, extrusió i revolució.
5.3.- Visualització de models de superfícies.
5.4.- Eines d’edició de superfícies: Fusió, Pegat, desfasi, i entroncament.
5.5.- Visualització i ombrejat de superfícies.
6.- Creació i edició de models de malla .
6.1.- Superfícies primitives 3D de malles poligonals.
6.2.- Eines de creació de malles: revolució, superfície reglada, superfície tabulada i superfície definida
pels costats.
6.3.- Eines d’edició de malles: afegir i eliminar plecs.
6.4.- Eines d’edició de cares: extrudir, dividir i fusionar cares. Tancar forats.
6.5.- Suavitzat malles poligonals.
6.6.- Secció de malles
7.- Modelitzats realistes d'objectes 3d
7.1.- Modelitzats realistes.
7.2.- Aplicació de Llums en els modelitzats: ambientals, distants, puntuals, i focus.
7.3.- Modelitzat amb materials: els materials i les seves propietats.
7.4.- Objectes paisatgístics i percepció de profunditat.
7.5.- Càlcul de la representació d'escenes dels models 3D.
8.- Acotament, i impressió
8.1.- Repàs de les eines d’acotació.
8.2.- Acotació en espai 3D.
8.3.- Repàs de l’ús de Presentacions: Configuració i creació.
8.4.- Us de l'espai paper i finestres gràfiques en el modelat 3D.
8.5.- Projecció de dibuixos 2D a partir de models sòlids 3D: secció, alçat i perfil.

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Autocad: prova final pràctica que consisteix en crear un producte.

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

FORMADORS

Oriol, Balsells Camprubí
Descarrega la informació del curs aqui.