Ref.65604

Girona

Presencial

LLOC: IES MONTILIVI.
- AV MONTILIVI 125

INICI: 27-02-2018
FINAL: 22-05-2018

DURADA: 60 Hores

HORARI: dimarts i dijous de 19:00 a 21:45 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
16022
Descarrega la informació del curs aqui.

Comptabilitat bàsica

comptabilitat-basica-65604

- Situar la comptabilitat en l’entorn de l’empresa.
- Definir els objectius de la comptabilitat
- Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins son els seus límits.

- Iniciar al alumne en els conceptes bàsics.
- Ensenyar-li els procediments tècniques generals.
- Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet.
- Ensenyar li determinats temes concrets d’aplicació general.
- En definitiva, capacitar-lo perquè pugui portar una comptabilitat senzilla

mes...

-El patrimoni
-El procés comptable
-Tractament comptable de les existències
-Tractament comptable de l’IVA
-Amortitzacions

Pel que fa a l’avaluació final es realitzaran les següents proves:

Tipus de la prova: Prova escrita – teòrica que constarà de 20 preguntes sobre conceptes i coneixements teòrics, de les qual 5 seran preguntes curtes i 15 preguntes tipus test
Criteris de valoració: Cada pregunta contestada correctament valdrà 0.5, i caldrà obtenir un 5 per aprovar.
Durada i lloc de realització: 1 hora a l’aula.
Temporització: En alguna de les tres darreres sessions del curs.

Tipus de la prova: Prova escrita - pràctica
Donat un cas concret, els alumnes hauran de realitzar la comptabilització d’un cicle complet.
Criteris de valoració: S’avaluarà amb una puntuació de l’1 al 10. Es considerarà aprovat a partir del 5; atenent als següents criteris:
- Claredat a l’ hora d’efectuar els exercicis exposats.
- Assoliment de tot l’exercici sencer.
- Grau d’ efectivitat a l’hora de resoldre l’ exercici.
Durada i lloc de realització: 2 hores a l’aula.
Temporització: En alguna de les tres darreres sessions del curs.

La puntuació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
16022
Descarrega la informació del curs aqui.