Ref.65334

Terrassa

Presencial

LLOC: FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS.
- C BADALONA 1 BIS

INICI: 17-09-2018
FINAL: 29-10-2018

DURADA: 60 Hores

HORARI: dilluns, dimecres i divendres de 18:00 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.

Fiscalitat operativa

fiscalitat-operativa-65334

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015)

-Conèixer el món fiscal des del punt de vista pràctic de l’acompliment de les obligacions en quant a les activitats empresarials,
professionals i societats mercantils.

-Introducció
-Censos
-L’obligació de retenir
-Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
-Impost sobre societats
-Impost sobre el valor afegit
-Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Prova teòrica: Combinació preguntes breus i tipus test

Prova pràctica: Cas pràctic ja sigui d’interpretació de dades econòmiques o bé de càlcul utilitzant fórmules econòmiques

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.