Ref.65814

Barcelona

Presencial

LLOC: Fundació Paco Puerto Barcelona.
- VIA Laietana 16-18 8è

INICI: 23-04-2018
FINAL: 28-05-2018

DURADA: 30 Hores

HORARI: dilluns i dimecres de 18:00 a 21:20 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.

Lideratge d’equips

lideratge-dequips-65814

- Incorporar aprenentatges de noves formes d'ésser.
- Produir un canvi en la forma d'observar situacions per a declarar oportunitats.
- Prendre acció en funció del que es vulgui assolir, promovent compromisos amb els resultats, separant-lo de les seves explicacions.

- Liderar equips amb consciencia i control d’un mateix.
- Conèixer definir i identificar situacions de lideratge.
- Definir objectius per un grup al qual has de liderar.
- Incorporar eines de motivació en el lideratge d’equips
- Incorporar al lideratge de grup tècniques de negociació davant conflictes

mes...

-Liderar-se un mateix per poder liderar als altres
-Objectius previs per a un líder
-Automotivació per motivar
-Lideratge en l'empresa
-Resolució de conflictes en l'empresa

Pel que fa a l’avaluació final es realitzaran les següents proves:

Tipus de la prova: Prova escrita
Durada i lloc de realització: 60 minuts i es farà a l’aula
Característiques: 20 preguntes tipus test sobre conceptes i coneixements teòrics. Els ítems tipus test poden ser d’un únic tipus o bé una combinatòria entre selecció múltiple, compleció de text i resposta breu.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10. Les respostes correctes a les preguntes de continguts es valoren amb 0,5 punt cadascuna. L’alumne ha d’obtenir una puntuació mínima de 5.
Temporització: A partir de la penúltima sessió

Tipus de la prova: Prova pràctica
Durada i lloc de realització: 60 minuts i es farà a l’aula
Característiques: Estudis de cas. El formador presentarà l’estudi d’un cas que l’alumne haurà de valorar i diagnosticar tenint en compte els coneixements adquirits durant el curs
Valoració: S’avaluarà amb una puntuació de l’1 al 10. Es considerarà aprovat a partir del 5; atenent als següents criteris:
- Coneixements teòrics: es valorarà els coneixements de l’alumne vers els continguts treballats al curs
- Coherència del text presentat
- Temps: hauran de desenvolupar el treball dins els temps establert.
- Presentació: tenir cura vers l’aparença de l’exercici.
Temporització: A partir de la penúltima sessió

La nota final s’obtindrà de trobar la mitjana entre les notes de la prova teòrica i la prova practica.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png
Descarrega la informació del curs aqui.