Ref.78930

*** ONLINE ***

AULA VIRTUAL

INICI: 15-11-2021
FINAL: 02-12-2021

DURADA: 30 hores

HORARI: dilluns, dimarts i dijous de 17:30 a 21:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email
Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,4

Persones formades

974
Descarrega la informació del curs aqui.

Nòmines i Seguretat Social I

nomines-i-seguretat-social-i-78930

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

- Proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se en l'empresa així com l'elaboració d'assegurances socials i contractes de les últimes reformes operades.
- Saber confeccionar un contracte de treball i el càlcul d'una aplicació.

- Comprendre la relació entre salari i treball.
- Conèixer l’estructura salarial i extrasalarial del conveni col•lectiu de referència.
- Identificar la utilitat del full de salari
- Conèixer els diferents apartats del full de salari
- Confeccionar nòmines amb diferents supòsits.
- Distingir els elements específics de salari en diferents situacions (incapacitat temporal, accidents de treball, liquidacions i indemnitzacions, etc.)
- Comprendre la relació entre salari i cotització a la Seguretat Social.
- Calcular bases de cotització a la Seguretat Social.
- Reconèixer el cost patronal de la Seguretat Social. TC1 i TC2.
- Identificar les diferents parts dels documents de cotització a la Seguretat Social.
- Conèixer els elements del contracte de treball que es traslladen a les nòmines..

mes...

1.El contracte de treball. 3 hores
Definició
Objecte i característiques
Requisits

2.Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes. 2 hores
Butlletins de cotització. TC1 i TC2
Elaboració i contingut.

3.Rebut de salaris. 2 hores
El salari
Salari i la seva regulació legal
El full de salari com a element de prova
El model oficial de full de salari i els seus apartats

4. Nòmines. 15 hores
L’elaboració de la nòmina bàsica
Les hores extres, la incapacitat temporal i l’accident de treball i el seu reflex a la nòmina
Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits.

5. Cotització a la seguretat social. 8 hores
Les cotitzacions a la Seguretat Social i la seva importància
El càlcul de les bases de cotització
L’aportació de l’empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina
Els documents de cotització a la Seguretat Social

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus

La prova de coneixements pràctics tindrà un dels següents formats, l’alumne haurà de demostrar que és capaç d’aplicar els coneixements adquirits i la normativa de referència realitzant:
- Un estudi de cas
- La redacció d’un informe
- Una simulació d’una situació plantejada pel formador

Assistència i Aprofitament

Entitats SubvencionadoresConsorci.pngSPEE.png

Valoració del curs

9,4

Persones formades

974
Descarrega la informació del curs aqui.