Ref.65930

Girona

Presencial

LLOC: ASSOCIACIÓ MIFAS.
- RBLA XAVIER CUGAT 43 baixos

INICI: 03-07-2018
FINAL: 24-07-2018

DURADA: 30 Hores

HORARI: dimarts, dijous i dissabte de 19:00 a 22:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-563més
Descarrega la informació del curs aqui.

Personal branding

personal-branding-65930

- Comprendre les responsabilitats de tenir una marca personal o empresarial com a clau en la nova estructura de les organitzacions.
- Aprofitar el fenomen “branding” per posicionar-se al mercat laboral.
- Conèixer els avantatges de tenir una marca personal connectada a la marca empresarial com a estratègia de les organitzacions enfront d'altres formats tradicionals.
- Com millorar la creativitat

- Conèixer els diferents models de marca personal que millor s’adaptin a un mateix i a la seva organització.
- Dominar el QCIP (Quadre de Comandament Integral Personal) per una bona implantació del PDAD ( Planificar- Desplegar- ActuarDesafiar).
- Analitzar l’evolució del mercat en marques per l’autoaprenentatge i millora de la reputació .
- Conèixer les eines bàsiques en creació i gestió de marca personal i empresarial en productes o serveis.
- Identificar les claus per la diferenciació i singularitat de la pròpia marca: competència d'aprendre a aprendre, competència d'autonomia i iniciativa personal i competència socia

mes...

-Business brand & Personal brand
-Eines per construir una marca corporativa
-Estratègia de màrqueting digital en les marques"
-Personal Branding

1. Prova escrita – teòrica. Examen tipus test que conté 20 preguntes representatives del contingut més destacat del curs.

Durada i lloc de realització: 30 min i es farà a l’aula

Criteris de valoració: Cada una de les preguntes tindrà una valoració de 0’5 punts, amb un total de 10 punts.

Temporització: A la penúltima sessió del curs.

2. Treball pràctic. Crear una actualització del bloc i les xarxes socials promocionant el seu propi Personal Branding. Es valorarà:
- Que destaquin el seu avantatge competitiu
- Que respectin la seva imatge de Personal Branding
- Que incitin als seus seguidors a participar
- Que siguin originals pel que fa a la seva competència directa
Durada i lloc de realització: 1.5 hores i es farà a l’aula

Criteris de valoració: Cadascun dels criteris tindrà un valor de 2,5, amb un total de 10 punts.

Temporització: A la penúltima sessió del curs.

La nota de la prova final serà la mitjana de la nota de la prova pràctica i la prova teòrica.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Assistència i Aprofitament Aprofitament

ENTITATS
SUBVENCIONADORES

Consorci.pngSPEE.png

FORMADORS

formador-563més
Descarrega la informació del curs aqui.